TAURON Polska Energia S.A.

 

Sprawozdanie finansowe

zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

zatwierdzonymi przez Unię Europejską

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

INFORMACJE O TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ORAZ PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.   Informacje ogólne o TAURON Polska Energia S.A.

2.   Udziały i akcje w jednostkach powiązanych

3.   Oświadczenie o zgodności

4.   Kontynuacja działalności

5.   Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

6.   Zasady (polityka) rachunkowości oraz istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

7.   Opublikowane standardy i zmiany do standardów, które nie weszły jeszcze w życie

8.   Zmiany stosowanych zasad rachunkowości oraz przekształcenie danych porównywalnych

8.1.    Zastosowanie zmian do standardów

8.2.    Przekształcenie danych porównywalnych

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

9.   Informacje dotyczące segmentów działalności

9.1.    Segmenty operacyjne

9.2.    Geograficzne obszary działalności

UTRATA WARTOŚCI UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH

10. Utrata wartości aktywów finansowych

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

11. Przychody ze sprzedaży

12. Koszty według rodzaju

13. Koszty świadczeń pracowniczych

14. Przychody i koszty finansowe

15. Podatek dochodowy

15.1.  Obciążenia podatkowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

15.2.  Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

15.3.  Podatkowa Grupa Kapitałowa

16. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

17. Nieruchomości inwestycyjne

18. Prawa do użytkowania aktywów

19. Udziały i akcje

20. Pożyczki udzielone

20.1.  Pożyczki udzielone spółkom zależnym

20.2.  Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć

20.3.  Pożyczki udzielone w ramach usługi cash pool

21. Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń

22. Pozostałe aktywa finansowe

23. Pozostałe aktywa niefinansowe

24. Zapasy

25. Należności od odbiorców

26. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

27. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

28. Kapitał własny

28.1.  Kapitał podstawowy

28.2.  Akcjonariusze o znaczącym udziale

28.3.  Kapitał zapasowy

28.4.  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

28.5.  Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

29. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

30. Zobowiązania z tytułu zadłużenia

30.1.  Wyemitowane obligacje

30.2.  Kredyty bankowe

30.3.  Kowenanty w umowach dotyczących zadłużenia

30.4.  Pożyczki od spółki zależnej

30.5.  Pożyczki otrzymane w ramach usługi cash pool

30.6.  Zobowiązania z tytułu leasingu

31. Pozostałe zobowiązania finansowe

32. Zobowiązania wobec dostawców

33. Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w spółce zależnej

34. Pozostałe zobowiązania niefinansowe

35. Odroczony podatek dochodowy

36. Rezerwa na umowę rodzącą obciążenia

37. Pozostałe rezerwy, rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

38. Istotne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych

38.1.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

38.2.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

38.3.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

39. Instrumenty finansowe

39.1.  Wartość bilansowa i wartość godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych

39.2.  Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

40. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

40.1.  Ryzyko kredytowe

40.1.1 Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców

40.1.2 Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami

40.1.3 Ryzyko kredytowe związane z innymi aktywami finansowymi

40.2.  Ryzyko związane z płynnością

40.3.  Ryzyko rynkowe

40.3.1 Ryzyko stopy procentowej

40.3.2 Ryzyko walutowe

40.3.3 Ryzyko zmian cen surowców i towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych

41. Ryzyko operacyjne

INNE INFORMACJE

42. Zobowiązania warunkowe

43. Zabezpieczenia spłaty zobowiązań

44. Zobowiązania inwestycyjne

45. Informacja o podmiotach powiązanych

45.1.  Transakcje z udziałem spółek powiązanych oraz spółek Skarbu Państwa

45.2.  Wynagrodzenie kadry kierowniczej

46. Zarządzanie kapitałem i finansami

47. Struktura zatrudnienia

48. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego

49. Podział sprawozdania finansowego na rodzaje działalności zgodnie z Art. 44 Prawa energetycznego

50. Pozostałe istotne informacje

51. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

 

Nota

Rok zakończony

31 grudnia 2021

Rok zakończony

31 grudnia 2020

 

(dane przekształcone)

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

11

                    18 216  

                  11 340  

Koszt sprzedanych towarów, materiałów i usług

12

(18 042) 

(12 101) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

 

                        174  

(761) 

Koszty sprzedaży

12

(25) 

(21) 

Koszty ogólnego zarządu

12

(101) 

(118) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

 

(3) 

(10) 

Zysk (strata) operacyjny

 

                          45  

(910) 

Przychody z tytułu dywidendy

14

                     1 852  

                    1 082  

Przychody odsetkowe od pożyczek

14

                        247  

                       325  

Koszty odsetkowe od zadłużenia

14

(330) 

(410) 

Aktualizacja wartości udziałów i akcji

14

(1 399) 

(1 644) 

Aktualizacja wartości pożyczek

14

(298) 

(1 453) 

Pozostałe przychody i koszty finansowe

14

                        119  

(180) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

 

                        236  

(3 190) 

Podatek dochodowy

15.1

                          24  

(62) 

Zysk (strata) netto

 

                        260  

(3 252) 

 

 

 

 

Wycena instrumentów zabezpieczających

28.4

                        455  

(103) 

Podatek dochodowy

15.1

(76) 

                          9  

Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy

-

                        379  

(94) 

 

 

 

 

Zyski (straty) aktuarialne

 

                            1  

(1) 

Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy

-

                            1  

(1) 

 

 

 

 

Pozostałe całkowite dochody netto

 

                        380  

(95) 

Łączne całkowite dochody

 

                        640  

(3 347) 

 

 

 

 

Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych):

 

 

 

– podstawowy i rozwodniony z zysku (straty) netto

16

                       0,15  

(1,86)  

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 

Nota

Stan na

31 grudnia 2021

Stan na

31 grudnia 2020

 

(dane przekształcone)

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa trwałe

 

 

 

Nieruchomości inwestycyjne

17

                               24  

                                28  

Prawa do użytkowania aktywów

18

                               22  

                                28  

Udziały i akcje

19

                         20 559  

                          20 856  

Pożyczki udzielone

20

                          5 936  

                            4 234  

Instrumenty pochodne

21

                             532  

                                36  

Pozostałe aktywa finansowe

22

-  

                                  3  

Pozostałe aktywa niefinansowe

23

                               14  

                                17  

 

 

                         27 087  

                          25 202  

Aktywa obrotowe

 

 

 

Zapasy

24

                               51  

                              394  

Należności od odbiorców

25

                          2 495  

                            1 301  

Należności z tytułu podatku dochodowego

15.3

                             373  

                                82  

Pożyczki udzielone

20

                             445  

                            1 147  

Instrumenty pochodne

21

                             465  

                              123  

Pozostałe aktywa finansowe

22

                               70  

                                88  

Pozostałe aktywa niefinansowe

23

                               54  

                                13  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

26

                             440  

                              643  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

27

-  

                                53  

 

 

                          4 393  

                            3 844  

 

 

 

 

SUMA AKTYWÓW

 

                         31 480  

                          29 046  

 

 

Nota

Stan na

31 grudnia 2021

Stan na

31 grudnia 2020

 

(dane przekształcone)

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał podstawowy

28.1

                          8 763  

                            8 763  

Kapitał zapasowy

28.3

                          2 749  

                            6 339  

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

28.4

                             299  

(80) 

Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty)

28.5

                             290  

(3 561) 

 

 

                         12 101  

                          11 461  

 

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

Zobowiązania z tytułu zadłużenia

30

                          9 801  

                          12 118  

Instrumenty pochodne

21

                             116  

                                74  

Pozostałe zobowiązania finansowe

31

                               11  

                                14  

Pozostałe zobowiązania niefinansowe

34

                             113  

                                24  

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

35

                               45  

-  

Rezerwa na umowę rodzącą obciążenia

36

                             154  

                              840  

Pozostałe rezerwy, rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe

37

                                 5  

                                  5  

 

 

                         10 245  

                          13 075  

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

Zobowiązania z tytułu zadłużenia

30

                          4 669  

                            2 771  

Zobowiązania wobec dostawców

32

                          1 745  

                              764  

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w spółce zależnej

33

                          1 061  

-  

Instrumenty pochodne

21

                             379  

                              102  

Pozostałe zobowiązania finansowe

31

                             493  

                              233  

Pozostałe zobowiązania niefinansowe

34

                             701  

                              347  

Rezerwa na umowę rodzącą obciążenia

36

                               68  

                              270  

Pozostałe rezerwy, rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe

37

                               18  

                                23  

 

 

                          9 134  

                            4 510  

 

 

 

 

Zobowiązania razem

 

                         19 379  

                          17 585  

 

 

 

 

SUMA PASYWÓW

 

                         31 480  

                          29 046  

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

 

Nota

Kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy

Kapitał

z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Zyski zatrzymane/

(Niepokryte straty)

Razem kapitał własny

Stan na 1 stycznia 2020 roku

 

              8 763  

              6 802  

                            14  

(771) 

             14 808  

Pokrycie straty z lat ubiegłych

 

-  

(463) 

-  

                       463  

-  

Transakcje z właścicielami

 

-  

(463) 

-  

                       463  

-  

Strata netto

 

-  

-  

-  

(3 252) 

(3 252) 

Pozostałe całkowite dochody

 

-  

-  

(94) 

(1) 

(95) 

Łączne całkowite dochody

 

-  

-  

(94) 

(3 253) 

(3 347) 

Stan na 31 grudnia 2020 roku (dane przekształcone)

 

              8 763  

              6 339  

(80) 

(3 561) 

             11 461  

Pokrycie straty z lat ubiegłych

28.3

-  

(3 590) 

-  

                    3 590  

-  

Transakcje z właścicielami

 

-  

(3 590) 

-  

                    3 590  

-  

Zysk netto

 

-  

-  

-  

                       260  

                  260  

Pozostałe całkowite dochody

 

-  

-  

                           379  

                          1  

                  380  

Łączne całkowite dochody

 

-  

-  

                           379  

                       261  

                  640  

Stan na 31 grudnia 2021 roku

 

              8 763  

              2 749  

                           299  

                       290  

             12 101  

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

Nota

Rok zakończony

31 grudnia 2021

Rok zakończony

31 grudnia 2020

 

(dane przekształcone)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

 

                        236  

(3 190) 

Amortyzacja

 

                          13  

                          14  

Odsetki i dywidendy

 

(1 745) 

(973) 

Aktualizacja wartości udziałów i akcji

 

                     1 399  

                     1 644  

Aktualizacja wartości pożyczek

 

                        298  

                     1 453  

Różnice kursowe

 

(10) 

                        303  

Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem

 

(57) 

(84) 

Zmiana stanu kapitału obrotowego

38.1

(349) 

                     1 739  

Podatek dochodowy zapłacony

 

(35) 

-  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

(250) 

                        906  

 

 

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Udzielenie pożyczek

38.2

(1 567) 

(1 934) 

Nabycie udziałów i akcji

38.2

(31) 

(691) 

Pozostałe

 

-  

(16) 

Razem płatności

 

(1 598) 

(2 641) 

Dywidendy otrzymane

 

                     1 852  

                     1 082  

Umorzenie jednostek uczestnictwa

 

-  

                          27  

Sprzedaż udziałów

38.2

                          53  

-  

Spłata udzielonych pożyczek

38.2

                        324  

                        217  

Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek

 

                        208  

                        227  

Razem wpływy

 

                     2 437  

                     1 553  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 

                        839  

(1 088) 

 

 

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

Spłata kredytów

38.3

(3 462) 

(4 402) 

Wykup dłużnych papierów wartościowych

 

(170) 

(60) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu

 

(10) 

(9) 

Odsetki zapłacone

38.3

(348) 

(380) 

Prowizje zapłacone

 

(19) 

(21) 

Razem płatności

 

(4 009) 

(4 872) 

Zaciągnięte kredyty

38.3

                     2 000  

                     3 360  

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

-  

                     1 000  

Razem wpływy

 

                     2 000  

                     4 360  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

 

(2 009) 

(512) 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

 

(1 420) 

(694) 

Różnice kursowe netto

 

(3) 

                            3  

 

 

 

 

Środki pieniężne na początek okresu

26

(743) 

(49) 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

26

(2 163) 

(743) 

o ograniczonej możliwości dysponowania

26

                        159  

                        119  

INFORMACJE O TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ORAZ PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.