Co inspirującego odnajdujesz dla siebie w sztuce współczesnej

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu Co inspirującego odnajdujesz dla siebie w sztuce współczesnej
1.1. (dalej „Konkurs”) jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30 – 417, ul. Łagiewnicka 60, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000270491, NIP: 676 – 233 – 77 – 35, REGON: 120378027, wysokość kapitału zakładowego: 479.029.800,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
1.3. Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl.
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

2. Warunki udziału w Konkursie
2.1. W Konkursie może wziąć́ udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook.com.
2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.
2.5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę̨ także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com, na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.

3. Zasady Konkursu
3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienie o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.
3.2. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedź na pytanie: Co inspirującego odnajdujesz dla siebie w sztuce współczesnej? Odpowiedź w formie komentarza umieść po tym postem do dn. 7.09.2018.
3.3. Opis może zawierać maksymalnie 100 słów.
3.4. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.5. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu.
3.6. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
3.7. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
3.8. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.
3.9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.

4. Czas trwania Konkursu
4.1. Konkurs trwa od 3 września od godz. 18:00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 7
września 2018 r. do godz. 12:00.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 7 września 2018 r., po godz. 12:00, nie będą brane pod uwagę
przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi 7 września 2018 r. do godz. 20:00, w formie komentarza
pod Postem Konkursowym.

5. Wybór Laureatów Konkursu
5.1. Prace Konkursowe będą̨ oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury
wyłoni dwudziestu Uczestników, których Prace Konkursowe będą najoryginalniejsze. Ocenie
podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego
Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. Kryterium przyznania
Nagrody stanowić będzie swobodną ocenę jury, zamieszczonych przez Uczestników komentarzy,
pozwalających uznać je za ciekawe i pomysłowe.
5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie
https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
5.3. Laureat Konkursu zostanie poproszony za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna
udostępnionej przez serwis Facebook.com o podanie adresu korespondencyjnego, na który zostanie
przesłana nagroda. Nagroda, o której mowa w pkt 6 Regulaminu, tj. pakiet podwójnych biletów dla
dwóch osób, zostanie wysłana przesyłką pocztową lub kurierską, na w/w adres korespondencyjny.
5.4. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

6. Nagrody
6.1. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie na „Audycję V” do siedziby Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w postaci dwóch podwójnych biletów.
6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z
Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody,
ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie
podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
6.3. Osoby korzystające z Nagrody są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących w miejscu koncertu.

7. Reklamacje
7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie
przez Uczestników w formie mailowej na adres elzbieta.bukowiec@tauron.pl z tytułem:
„Reklamacja – Konkurs „Co inspirującego odnajdujesz dla siebie w sztuce współczesnej?”
przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o
przyznaniu Nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.
7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez jury niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub
telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10
dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w
szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jej zakończenia, w
każdym terminie, bez podania przyczyny.
8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony
z portalem www.facebook.com.
8.6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z
siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304.
8.7. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie
portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu przez Organizatora.
8.8. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez
Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika
z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz
z uzasadnieniem.
8.9. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości
realizacji Nagrody, w szczególności w związku z odwołaniem zawodów, przeniesieniem ich terminu
itp.
8.10. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa –
odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów
Konkursu.
8.11. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), a wartość Nagrody
korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68) w/w ustawy.
8.12. W ramach konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej:
„Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz
na stronie www.tauron.pl/rodo.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9.2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres
e – mail: ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul.
Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.
9.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody.
9.4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych: imię, nazwisko, lub
nick, stanowi warunek udziału w Konkursie. Natomiast podanie adresu korespondencyjnego stanowi
warunek otrzymania nagrody przez Laureatów Konkursu.
9.5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
 w celu udziału w Konkursie,
 w celu wyłonienia Laureatów Konkursu,
 dane w postaci imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego – w celu przesłania nagrody dla
Laureatów Konkursu,
 w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.
9.6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których
mowa powyżej, tj.: do 31 lipca 2018 r., lub do czasu wycofania zgody.
9.7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
jednakże wiąże się to z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
 pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,
 mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
9.8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

9.8.1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas
potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do
uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których
szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
9.8.2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy
niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również
Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
9.8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia
zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane
osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
 Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały
zebrane lub są przetwarzane,
 sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy
uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
 przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
 musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na
nas obowiązku,
 osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania.
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.
17 ust. 3 Rozporządzenia.
9.8.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać,
abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących
przypadkach:
 jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które
przetwarzamy,
 jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się
Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń,
 jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych
osobowych.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2
Rozporządzania.
9.8.5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane
osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu
administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie
jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od
Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane
osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w
formie papierowej,
 dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
9.9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji
– mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
 pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,
 mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania.
9.10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.11. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
 TAURON Polska Energia S.A.,
 podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
 TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
 podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.