Zgłaszanie reklamacji do dostawcy i sprzedawcy energii

Przerwa w dostawie energii elektrycznej, niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, czy też nieprawidłowe rozliczenie zużycia – te i podobne sytuacje są podstawą do napisania zgłoszenia reklamacyjnego.

Rodzaje spraw decydujących o czasie rozpatrzenia zgłoszenia:

 •  

  Dostawca energii elektrycznej jest zobowiązany do przyjmowania takich zgłoszeń całodobowo. Przed zgłoszeniem przerwy w dostawie prądu zawsze warto sprawdzić, czy dostawca energii nie został już poinformowany o awarii lub czy nie jest to planowe wyłączenie. TAURON udostępnia swoim klientom informacje o aktualnych przerwach w dostawie prądu TUTAJ.

  Zgłosić awarię można dzwoniąc pod numer telefonu 991

  Kiedy dostawca energii nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu?

  • W wyniku działania siły wyższej (np. wichury)
  • Jeśli brak prądu wystąpił z winy odbiorcy
  • W przypadku działania osoby trzeciej (np. nieuczciwy sąsiad, który przy próbie nielegalnego podłączenia się do instalacji elektrycznej odbiorcy, spowodował spięcie i tym samym przerwę w dostawie prądu dla odbiorcy)
  • Planowane ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w granicach czasowych określanych przepisami i regulacjami
  • W przypadku niedoboru mocy w Krajowym Systemie Energetycznym
 • Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobligowane do dostarczania energii elektrycznej zgodnie z umową zawartą z odbiorcą. Umowa o świadczeniu usług przesyłania energii lub dystrybucji zawiera postanowienia określające standardy jakościowe oraz odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

 • Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na sprzedawcę oraz dystrybutora energii obowiązek udzielania pełnych informacji odnośnie sposobu naliczania opłat. Zatem jeśli z jakiegoś powodu uznamy, że rachunek za energię elektryczną jest nieprawidłowy, możemy wystąpić do przedsiębiorstwa energetycznego o przedstawienie podstaw zrealizowanego rozliczenia.

  Taka reklamacja również powinna zostać rozpatrzona z zachowaniem odpowiedniego terminu – wynikającego z ustawy lub umowy. Jeśli okaże się, że doszło do błędnego wyliczenia wartości zużycia i tym samym zawyżenia rachunku za energię elektryczną – sprzedawca energii powinien dokonać korekty salda rachunku.

  Ważne!

  Złożenie reklamacji na rachunek za energię elektryczną, nie zwalnia przedsiębiorstwa z konieczności wniesienia terminowej opłaty.

  Należy również pamiętać, że mamy prawo do zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie poprawności wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika), które są podstawą do określania wysokości zużycia energii elektrycznej w firmie. Zatem jeśli mamy wątpliwości, czy licznik funkcjonuje prawidłowo – zawsze możemy zwrócić się do dystrybutora o sprawdzenie poprawności działania.

  Koszt takiej weryfikacji poniesiemy jedynie w przypadku, gdy nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości lub jeśli błędne wskazania licznika będą wynikiem nielegalnego poboru energii elektrycznej.