Dla mediów

 • Praca elektrowni i elektrociepłowni zawodowych podlega szeregowi obwarowań, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Normy środowiskowe, jakie producenci energii elektrycznej i ciepła są zobowiązani wypełniać, zapisane są w pozwoleniach zintegrowanych wydawanych przez jednostki samorządowe.

  Elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON, które przeszły szereg modernizacji, wyposażone są w instalacje redukujące emisje szkodliwych związków do atmosfery – urządzenia zostały przystosowane do wypełniania rygorystycznych norm Dyrektywy IED. Zmodernizowane bloki energetyczne posiadają instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu, systemy urządzeń odpylających uzyskujące sprawność odpylania na poziomie przekraczającym nawet 99,75 proc. Starsze bloki, których modernizacje byłyby ekonomicznie nieuzasadnione, są wyłączane. Nowe bloki budowane są w oparciu o najnowsze technologie, których zastosowanie pozwoli – w porównaniu z wycofywanymi jednostkami – na szesnastokrotnie niższą emisję dwutlenku siarki, ponadpięciokrotnie mniejszą emisję tlenków azotu, jedenastokrotnie niższą emisję pyłów oraz zmniejszy emisję dwutlenku węgla o blisko 2 mln ton rocznie.

  Wszystkie elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON posiadają automatyczny system ciągłego monitoringu zanieczyszczeń zainstalowany na kanałach spalin wszystkich eksploatowanych kotłów. Umożliwia to bezpośredni podgląd wielkości emisji oraz ich rejestrację. Pomiary są dokumentowane. Wyniki ciągłych pomiarów w postaci raportów dobowych, miesięcznych i rocznych – generowanych automatycznie z systemu pomiarowego – przesyłane są systematycznie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, systemy monitoringu ciągłych pomiarów emisji są sprawdzane przez niezależną, specjalistyczną firmę posiadająca stosowną akredytację.

  Niedotrzymanie standardów emisyjnych wynikających z przepisów prawa i określonych w pozwoleniu zintegrowanym skutkowałoby nałożeniem na wytwórców dotkliwych kar finansowych, a w przypadkach notorycznego naruszania przepisów nawet cofnięciem pozwolenia na działalność.

  W naszym kraju nie ma obowiązujących standardów emisyjnych dla kotłów węglowych montowanych w domkach i osiedlowych kotłowniach oraz wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nie ma również regulacji ograniczających spalania paliw stałych w przestarzałych piecach. Ogromnym problemem, choć prawnie zakazane, jest też spalanie w piecach śmieci, opon, plastyków i mułów.

  Od kilku lat największe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce przypada na miesiące letnie. To latem elektrownie TAURON Wytwarzanie pracują z największą mocą, jednak latem nie ma problemu smogu, a na terenie Elektrowni Jaworzno gniazdują pustułki – chroniony gatunek niewielkiego sokoła.

Czy elektrownie i elektrociepłownie zawodowe są przyczyną smogu?