Regulamin konkursów #BezpiecznikiTAURONA


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem konkursów edukacyjnych #BezpiecznikiTAURONA (dalej „Konkurs”) jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31 – 035, ul. Podgórska 25A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000073321, posiadającą NIP 6110202860, o kapitale zakładowym w wysokości 560.611.250,96 zł  wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 
1.3. Treść́ Regulaaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 165, ze zm.). 

2. Warunki udziału w Konkursie.

2.1. W Konkursie może wziąć́ udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski - która posiada konto w serwisie Facebook.com. 
2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com. 
2.5. Za zgodę Uczestnika na udział w Konkursie rozumie się umieszczenia swojego komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na jedno z zadań konkursowych.
2.6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę̨ także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com, na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.

3. Zasady Konkursu.

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienia o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże 3 zadania konkursowe.
3.2. Zadaniem Uczestnika w konkursie nr 1 pt. „Prąd napędza nasz dom” będzie obejrzenie wraz z dziećmi filmu na stronie internetowej http://bit.ly/DlaczegoŻarówkaŚwieci, wraz z dziećmi  nagranie filmu na temat „Prąd napędza nasz dom” i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym. Na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że udział w konkursie wziąć udział mogą dzieci w wieku do 15 lat, z przedstawicielem ustawowym (rodzicem) lub opiekunem prawnym albo za zezwoleniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3.3. Zadaniem Uczestnika w konkursie nr 2 pt. „Prąd - bezpieczny przyjaciel mojego domu” będzie obejrzenie wraz z dziećmi filmu na stronie internetowej http://bit.ly/BezpiecznieZPrądem, wraz z dziećmi przygotowanie rysunku na temat „Prąd – bezpieczny przyjaciel mojego domu” i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym. Na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że udział w konkursie wziąć udział mogą dzieci w wieku do 15 lat, z przedstawicielem ustawowym (rodzicem) lub opiekunem prawnym albo za zezwoleniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3.4. Zadaniem Uczestnika w konkursie nr 3 pt. „Prąd bez tajemnic” będzie obejrzenie wraz z dziećmi filmu na stronie internetowej http://bit.ly/SkądSięBierzePrąd, wraz z dziećmi przygotowanie pracy plastycznej na temat „Prąd bez tajemnic” i umieszczenie jej w komentarzu pod postem konkursowym. Na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że udział w konkursie wziąć udział mogą dzieci w wieku do 15 lat, z przedstawicielem ustawowym (rodzicem) lub opiekunem prawnym albo za zezwoleniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3.5. Ocenie będzie podlegał stopień realizacji tematu, kreatywność oraz prawidłowe przedstawienie zagadnień związanych z energią elektryczną.
3.6. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie spełniającym wymagania pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.7. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu.
3.8. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
3.9. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
3.10. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia. Od decyzji moderatorów odwołanie nie przysługuje.
3.11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.  

4. Czas trwania Konkursu.

4.1. Zadanie nr 1 w Konkursie trwa od 16.02.2019 r. od godz. 15:00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 23.02.2019 r. do godz. 23:59.
4.2. Prace Konkursowe dla zadania nr 1 opublikowane po 23.02.2019 r., po godz. 23:59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu dla zadania nr 1 nastąpi 26.02.2019 r.  do godz.15:00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
4.4. Zadanie nr 2 w Konkursie trwa od 22.02.2019 r. od godz. 15:00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 3.03.2019 r. do godz. 23:59
4.5. Prace Konkursowe dla zadania nr 2 opublikowane po 3.03.2019 r. po godz. 23:59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.6. Ogłoszenie Laureatów Konkursu dla zadania nr 2 nastąpi 6.03.2019 r. do godz.15:00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
4.7. Zadanie nr 3 w Konkursie trwa od 23.03.2019 r. od godz. 15:00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 31.032019 r. do godz. 23:59
4.8. Prace Konkursowe dla zadania nr 3 opublikowane po 31.03.2019 r., po godz. 23:59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.9. Ogłoszenie Laureatów Konkursu dla zadania nr 3 nastąpi 3.04.2019 r.  do godz.15:00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

5. Wybór Laureatów Konkursu. 

5.1. Prace Konkursowe będą̨ oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury wyłoni pięćdziesięciu Uczestników, których Prace Konkursowe będą najoryginalniejsze. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie swobodną ocenę jury, zamieszczonych przez Uczestników komentarzy, pozwalających uznać je za ciekawe i pomysłowe.
5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
5.3. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna udostępnionej przez serwis Facebook.com. 
5.4. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

6. Nagrody.

6.1. Nagrodą w Konkursie jest 50 (słownie: pięćdziesiąt) zestawów nagród. Zestaw składa się z opaski na rękę z lampką, lampka USB, pendrive i głośniczk zewnętrzny bluetooth.
6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia. 

7. Reklamacje.

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres renata.szczepaniak@tauron-dystrybycja.pl  z tytułem: „Reklamacja – Konkurs edukacyjny #BezpiecznikiTAURONA przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane. 
7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez jury niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.
8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. 
8.6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. 
8.7. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 
8.8. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem. 
8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów Konkursu.
8.10. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.), a wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68) w/w ustawy. 
8.11. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo. 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

9.1. Administratorem danych  osobowych Uczestników jest Organizator.
9.2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e – mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.
9.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody.
9.4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych: imię, nazwisko, lub nick, stanowi warunek udziału w Konkursie. Natomiast podanie adresu korespondencyjnego stanowi warunek otrzymania nagrody przez Laureatów Konkursu.
9.5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
w celu udziału w Konkursie, 
w celu wyłonienia Laureatów Konkursu,
dane w postaci imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego – w celu przesłania nagrody dla Laureatów Konkursu,
w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.
9.6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, tj.: do ………lutego 2019 r., lub do czasu wycofania zgody.
9.7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody), jednakże wiąże się to z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób: 
pisemnie na adres IOD TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.
mailowo na adres td.iod@tauron-dystrybucja.pl.
9.8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
9.8.1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia. 
9.8.2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
9.8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji  celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy  uzasadnionych prawnie, nadrzędnych  podstaw ich  przetwarzania,
przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku,
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.
9.8.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,
jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń,
jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzania.  
9.8.5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej,
dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
9.9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
pisemnie na adres TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,
mailowo na adres td.iod@tauron-dystrybucja.pl. 
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
9.10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9.11. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
TAURON Polska Energia S.A.,
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.