Regulamin konkursu "Bieg Piastów"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Bieg Piastów” (dalej „Konkurs”) jest TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 8.762.746.970 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl.

1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

 

2. Warunki udziału w konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, oraz posiadająca aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.com.

2.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której funkcjonuje Organizator Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.

 

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienia o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.

3.2. Zadanie polegać będzie na stworzeniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Które ze zwycięstw Justyny Kowalczyk będziesz pamiętać do końca życia?”.

3.3. Osoba spełniająca warunki określone w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3.4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu. Każda musi spełniać warunek określony w pkt 3.2.

3.5. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.

3.6. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

3.7. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność osobistą lub prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.

3.8. Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa będzie wolna od wad prawnych, a w szczególności nie będzie naruszała praw i obowiązków osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, publikacją swojej Pracy Konkursowej. 

 

4. Czas trwania Konkursu

4.1. Konkurs trwa od 15 lutego 2019 r. od godz. 9.00 do 23 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 23 lutym 2019 r. po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.

4.3 Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w formie komentarza pod Postem Konkursowym do dnia 25.02.2019 r.

 

5. Wybór laureatów Konkursu

5.1.  Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury wyłoni jednego Uczestnika, którego Praca Konkursowa będzie najoryginalniejsza. Ocenie podlegają wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

5.3. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna udostępnionej przez serwis Facebook.com w celu ustalenia szczegółów odebrania Nagrody,

5.4.  Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

6. Nagrody

6.1. Nagrodami w konkursie jest 10 pakietów startowych na Bieg Piastów – trasa 25 km w Szklarskiej Porębie o wartości 200 złotych każdy.

6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia

6.3. Osoby korzystające z nagrody są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu imprezy.

 

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres paulina.gretka@tauron.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs „Bieg Piastów” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.

7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.4. Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.

8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.instagram.com.

8.6. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.instagram.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

8.7. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.

8.8. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości realizacji nagrody, w szczególności w związku z odwołaniem imprezy, przeniesieniem jej terminu itp.

8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów Konkursu.

8.10. W ramach niniejszego Konkursu stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie podatkowe dotyczące wartości nagrody).

 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

9.1. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

9.3. Uczestnik podaje na etapie przystąpienia do Konkursu dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska lub nicku pod jakim występuje w serwisie Facebook, w przypadku laureatów Konkursu także adres korespondencyjny, na który przesłane mają być nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

9.4. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e – mail: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia P, tj. na podstawie Państwa zgody.

9.5. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:

a) do czasu wycofania zgody;

b) w braku wycofania zgody – przez okres trwania Konkursu.

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;

b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl;

c) telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.

9.6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do: uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).

b) Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

c) Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

- Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji  celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

- sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa  danych osobowych, a my nie mamy  uzasadnionych prawnie, nadrzędnych  podstaw ich  przetwarzania;

- przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

- musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

- dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji

- dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;

- z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);

- dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;

- do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

- jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

- jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:

-za Państwa zgodą;

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- w celu ochrony praw innej osoby; lub

- z uwagi na ważne względy interesu publicznego .

9.7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;

b) mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl

c) telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

9.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich wskazania stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie uniemożliwi Organizatorowi wręczenie nagród.

9.10. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.