Regulamin konkursu w ramach akcji Bocian Nasz

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu w ramach akcji Bocian Nasz (dalej „Konkurs”) jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035, ul. Podgórska 25A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000073321, posiadającą NIP 6110202860, o kapitale zakładowym w wysokości 560.611.250,96 zł wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
1.3. Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl.
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165, ze zm.).

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć́ udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – która posiada konto w serwisie Facebook.com.
2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.
2.5. Za zgodę Uczestnika na udział w Konkursie rozumie się umieszczenie swojego komentarza w formie wykonanego samodzielnie przez Uczestnika zdjęcia do postu konkursowego jako zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”).
2.6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę̨ także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com, na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia oraz na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nick pod jakim występuje w serwisie Facebook.com. w celu realizacji Konkursu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały umieszczone w ust. 9 Regulaminu.

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienia o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże Zadanie konkursowe.
3.2. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie umieszczenie swojego komentarza do Posta Konkursowego w formie wykonanych samodzielnie przez Uczestnika Konkursu życzeń dla bocianów z okazji Dnia Bociana złożonych w dowolnej formie – film (nie dłuższy niż 40 s), zdjęcie, rysunek, rymowanki itp., zwanej dalej „Pracą Konkursową”).
3.3. Ocenie będzie podlegał stopień realizacji tematu, estetyka i oryginalność Pracy Konkursowej.
3.4. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie spełniającym wymagania pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.5. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu.
3.6. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
3.7. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
3.8. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia. Od decyzji moderatorów odwołanie nie przysługuje.
3.9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.
 
4. Czas trwania Konkursu

4.1. Konkurs trwa od 31 maja 2019 r. od godz. 15.00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 9 czerwca 2019 r. do godz. 23.59.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 9 czerwca 2019 r., po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.3. Ogłoszenie Laureata Konkursu nastąpi 11 czerwca 2019 r. do godz. 15.00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

5. Wybór Laureatów Konkursu

5.1. Prace Konkursowe będą̨ oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora („Jury”). Jury wyłoni jednego Laureata Konkursu, którego Praca Konkursowa będzie najoryginalniejsza. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie swobodną ocenę Jury, zamieszczonych przez Uczestników Prac Konkursowych, pozwalających uznać je za takie, jakie opisane w pkt. 3.3.
5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
5.3. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna udostępnionej przez serwis Facebook.com.
5.4. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

6. Nagrody

6.1. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do najbliższego dla Laureata Konkursu ogrodu zoologicznego dla max 5 osób.
6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek zastrzeżenia w tym zakresie.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres agata.kotapka@tauron-dystrybycja.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs w ramach akcji Bocian Nasz" przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7
dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.
7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Jury niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Decyzje Jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.
8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.
8.6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304.
8.7. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
8.8. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.
8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów Konkursu.
8.10. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się zapisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.), a wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68) w/w ustawy.
8.11. W ramach Konkursu stosuje się postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

9.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, www.tauron-dystrybucja.pl
9.2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pisząc na: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
9.3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko lub nick oraz w przypadku otrzymania nagrody, adres korespondencyjny.
9.4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
realizacji Konkursu - przez okres niezbędny do realizacji Konkursu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda na przetwarzanie osoby, której dane dotyczą];
archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]; ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności– przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową]; 9.5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.taurondystrybucja. pl/RODO.
9.6. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu także następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) 
prawo dostępu do danych osobowych,
c) 
prawo do sprostowania danych,
d) 
prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) 
prawo do przeniesienia danych.
9.7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
a) pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) mailowo na adres: td.iod@tauron-dystrybucja.pl.
c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 606 0 616
9.8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
9.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
9.11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich wskazania uniemożliwi Państwu uczestnictwo w konkursie i odebranie ewentualnej nagrody.
9.12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
TAURON Polska Energia S.A.,
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
podmioty, które wspomagające nas w obsłudze korespondencji,
podmioty, które świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.