Regulamin konkursu w ramach akcji Bocian Nasz

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu w ramach akcji Bocian Nasz (dalej „Konkurs”) jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035, ul. Podgórska 25A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000073321, posiadającą NIP 6110202860, o kapitale zakładowym w wysokości 560.611.250,96 zł wpłaconym w całości (zwana dalej
„Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
1.3. Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl.
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 847).

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć́ udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – która posiada konto w serwisie Facebook.com.
2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.
2.5. Za zgodę Uczestnika na udział w Konkursie rozumie się umieszczenie swojego komentarza w formie wykonanego samodzielnie przez Uczestnika zdjęcia do postu konkursowego jako zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”).
2.6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę̨ także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com, na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia oraz na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nick pod jakim występuje w serwisie Facebook.com. w celu realizacji Konkursu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały umieszczone w ust. 9 Regulaminu.

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienia o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże Zadanie konkursowe.
3.2.  Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie umieszczenie swojego komentarza do Posta Konkursowego stanowiącego relacje z tegorocznych bocianich zlotów przed odlotem do Afryki tzw. sejmików bocianich w formie wykonanej własnoręcznie relacji zdjęciowej (1 zdjęcie) lub filmowej (nie dłuższy niż 60 s) oraz podaniem miejscowości, w której odbył się zlot(zwanej dalej „Pracą Konkursową”).
3.3. Ocenie będzie podlegał stopień realizacji tematu, estetyka i oryginalność Pracy Konkursowej.
3.4. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie spełniającym wymagania pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.5. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu.
3.6. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
3.7. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
3.8. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia. Od decyzji moderatorów odwołanie nie przysługuje.
3.9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.

4. Czas trwania Konkursu

4.1. Konkurs trwa od 31 lipca 2019 r. od godz. 20.00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 23.59.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 20 sierpnia 2019, po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi do 22 sierpnia 2019 r. do godz.15.00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

5. Wybór Laureatów Konkursu

5.1. Prace Konkursowe będą̨ oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora („Jury”). Jury wyłoni trzech Laureatów Konkursu, których Prace Konkursowe będą najoryginalniejsze. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie swobodną ocenę Jury, zamieszczonych przez Uczestników Prac Konkursowych, pozwalających uznać je za takie, jakie opisane w pkt. 3.3.
5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
5.3. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna udostępnionej przez serwis Facebook.com.
5.4. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

6. Nagrody

6.1. Nagrodą w Konkursie są lampki marki Philips oraz zestawu składającego się z opaski na rękę z lampką, smyczki, kapelusza oraz albumu o bocianach z logo Organizatora dla Laureata Konkursu.
6.2. Laureatowi Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres agata.kotapka@tauron-dystrybycja.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs w ramach akcji Bocian Nasz" przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7
dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.
7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Jury niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Decyzje Jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.
8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.
8.6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304.
8.7. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
8.8. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.
8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów Konkursu.
8.10. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się zapisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387), a wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 w/w ustawy.
8.11. W ramach Konkursu stosuje się postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

9.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www.tauron-dystrybucja.pl.
9.2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
9.3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wskazanym w udzielonej przez Państwa zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody.
9.4. Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo można znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO.Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w zgodzie: 
a. do czasu wycofania zgody
b. 
w razie braku wycofania zgody nie dłużej niż do 30.09.2019 r.
9.5. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzania mogą Państwo wycofać kontaktując się z nami na wybrany sposób:
telefonicznie pod numerem: 516 110 079
e-mailowo na adres: ewelina.blitek@tauron-dystrybucja.pl.
9.6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
9.6.1. Prawo dostępu do danych osobowych. 
9.6.2. Prawo do sprostowania danych osobowych. 
9.6.3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). 
9.6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
9.6.5. Prawo do przeniesienia danych. 
9.7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl.
pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 606 0 616
9.8 Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
9.9. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9.10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w  przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się   Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
9.11 
Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych w celu publikacji tekstu jest dobrowolne, lecz stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
9.12 
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
TAURON Polska Energia S.A,
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.