Regulamin konkursu Alchemia Światła 2018


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem Konkursu „Alchemia Światła 2018” (dalej „Konkurs”) jest Sparing Communication Grup Marcin Hołot z siedzibą: 48-300 Nysa, ul. Jagiełły 70 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa  i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 
1.3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl/regulamin_alchemia_2018
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.). 

2. Warunki udziału w Konkursie.
2.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook.com. 
2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com. 
2.5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com, na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.

3. Zasady Konkursu.
3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienie o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.
3.2. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedź na pytanie: „Napisz nam lub pokaż, czym dla Ciebie jest niepodległość”. 
3.3. Opis może zawierać maksymalnie 100 słów.
3.4. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.5. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu.
3.6. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
3.7. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
3.8. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność osobistą lub prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.
3.9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.  

4. Czas trwania Konkursu.
4.1. Konkurs trwa od 18 września 2018 r. od godz. 17:00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 20 wrzesień 2018 r. do godz. 17:00.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 20 września 2018 r., po godz. 17:00, nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury. 
4.3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi najpóźniej 21 września 2018 r. w formie komentarza pod Postem Konkursowym. 

5. Wybór Laureatów Konkursu. 
5.1. Prace Konkursowe będą oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury wyłoni dwudziestu Uczestników, których Prace Konkursowe będą najoryginalniejsze. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie swobodną ocenę jury, zamieszczonych przez Uczestników komentarzy, pozwalających uznać je za ciekawe i pomysłowe.
5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
5.3. Laureat Konkursu będzie mógł odebrać nagrodę na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie w dzień spektaklu. Informacje szczegółowe zostaną przekazane Laureatom w wiadomościach prywatnych na Facebooku. 
5.4. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

6. Nagrody.
6.1. Nagrodą w Konkursie jest 20 (słownie: dwadzieścia) pakietów tj. 2-osobowych zaproszeń na spektakl „Alchemia Światła” – 10 (słownie: dziesięć) pakietów na dzień 22.09.2018 r. godz. 20:30 (sobota) i 10 (słownie: dziesięć) pakietów na dzień 23.09.2018 r. godz. 20:30 (niedziela).
6.2. W poście konkursowym Uczestnik powinien zaznaczyć, czy chciałby otrzymać pakiet na 22.09.2018 r. poprzez wpisane na końcu odpowiedzi słowa „sobota”, czy na 23.09.2018 r. poprzez wpisanie na końcu odpowiedzi słowa „niedziela”. 
6.3. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 
6.4. Osoby korzystające z Nagrody są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu koncertu.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jej zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.
7.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
7.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. 
7.6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. 
7.7. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 
7.8. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem. 
7.9. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości realizacji Nagrody, w szczególności w związku z odwołaniem zawodów, przeniesieniem ich terminu itp. 
7.10. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa –odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów Konkursu.
7.11. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), a wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68) w/w ustawy. 
7.12. W ramach konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
8.1. Administratorem danych  osobowych Uczestników jest Organizator.
8.2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@sparing.com.pl lub na adres korespondencyjny: Sparing Communication Group, 48-300 Nysa, ul. Jagiełły 70.
8.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody.
8.4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych: imię, nazwisko, lub nick, stanowi warunek udziału w Konkursie. Natomiast podanie adresu korespondencyjnego stanowi warunek otrzymania nagrody przez Laureatów Konkursu.
8.5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
w celu udziału w Konkursie, w celu wyłonienia Laureatów Konkursu,dane w postaci imienia, nazwiska – w celu wydania nagrody dla Laureatów Konkursu. 8.6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, tj.: do 23 września 2018 r., lub do czasu wycofania zgody.
8.7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody), jednakże wiąże się to z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób: 
pisemnie na adres Sparing Communication Group, 48-300 Nysa, ul. Jagiełły 70.mailowo na adres biuro@sparing.com.pl. 8.8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
8.8.1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia. 
8.8.2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
8.8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji  celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy  uzasadnionych prawnie, nadrzędnych  podstaw ich  przetwarzania,przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku,osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.  Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.
8.8.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń,jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzania.  
8.8.5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej,dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 8.9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
pisemnie na adres Sparing Communication Group, 48-300 Nysa, ul. Jagiełły 70.mailowo na adres biuro@sparing.com.pl. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
8.10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.11. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
Zamek Królewski na Wawelu, b) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.