Regulamin konkursu - 11. Wyścig Górski Limanowa 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „11. Wyścigu Górskiego Limanowa” (dalej „Konkurs”) jest TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 8.762.746.970 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl.

1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, oraz posiadająca aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.com.

2.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której funkcjonuje Organizator Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienia o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe określone w pkt 3.2. poniżej

3.2. Zadanie polegać będzie na stworzeniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie "Jakimi cechami powinien odznaczać się rajd samochodowy, by trzymać kibiców w napięciu od startu do mety?".

3.3. Osoba spełniająca warunki określone w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu może umieścić pracę konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3.4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu. Każda musi spełniać warunek określony w pkt 3.2.

3.5. Data i godzina nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.

3.6. Wysłanie przez Uczestnika pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

3.7. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność osobistą lub prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.

3.8. Uczestnik oświadcza, iż praca konkursowa będzie wolna od wad prawnych, a w szczególności nie będzie naruszała praw i obowiązków osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, publikacją swojej Pracy Konkursowej. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego pracy konkursowej. 

4. Czas trwania Konkursu

4.1. Konkurs trwa od 22 lipca 2019 r. od godz. 16.00 do 25 lipca 2019 r. do godz. 23.59.

4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 25 lipca 2019 r. po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.

4.3 Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w formie komentarza pod Postem Konkursowym do dnia 27.07.2019 r.

5. Wybór laureatów Konkursu

5.1.  Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury wyłoni jednego Uczestnika, którego praca konkursowa będzie najoryginalniejsza. Ocenie podlegają wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

5.3. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna udostępnionej przez serwis Facebook.com w celu ustalenia szczegółów odebrania Nagrody,

5.4.  Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

6. Nagrody

6.1. Nagrodą w konkursie jest przejazd trasy 11. Wyścigu Górskiego Limanowa samochodem elektrycznym w dniu 28.07.2019 r.

6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Laureat może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. 

6.3. Osoby korzystające z nagrody są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu imprezy.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres Barbara.Przybylska@tauron.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs „11. Wyścig Górski Limanowa” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.

7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.4. Decyzje jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.

8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.instagram.com.

8.6. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.instagram.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

8.7. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.

8.8. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości realizacji nagrody, w szczególności w związku z odwołaniem imprezy, przeniesieniem jej terminu itp.

8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów Konkursu.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

9.1. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

9.3. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e – mail: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

9.4.Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) udziału oraz przeprowadzenia Konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, do czasu zakończenia Konkursu lub wycofania zgody,
b) w celu wyłonienia laureata Konkursu oraz przekazania nagrody art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, do czasu zakończenia Konkursu lub wycofania zgody,
c) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl;

9.5 W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,  
b) prawo dostępu do danych osobowych, 
c) prawo do sprostowania danych, 
d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f)  prawo do przenoszenia danych..

9.6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
b) mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

9.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich wskazania stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie uniemożliwi Organizatorowi wręczenie nagród.

9.10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG można zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

9.11. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.