Klauzula informacyjna dla pracowników korzystających z komunikacji z firmami zewnętrznymi w ramach federacji Skype TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.


1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
a) adres poczty elektronicznej: tok.iod@tauron.pl,
b) adres korespondencyjny: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODOii (zgoda osoby której dane dotyczą) - przyłączenia Państwa do federacji Skype, której jedną ze stron będzie TAURON Polska Energia S.A.,
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jest to jednak warunek konieczny, abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach federacji Skype. W przypadku braku wyrażenia przez państwa zgody, nie będzie możliwe dołączenia Państwa do federacji Skype. 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przechowywanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce do czasu wycofania zgody, 
lecz nie dłużej niż 6 lat.

5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
b) prawo dostępu do danych osobowych, 
c) prawo do sprostowania danych, 
d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f) prawo do przenoszenia danych. 

6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować w wybrany sposób: 
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
Jeśli zdecyduje się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM (EOG)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG 
lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa  dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano 
w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji
o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację 
o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany 
w niniejszej informacji.

9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty:
a) z Grupy TAURONiii (w związku z realizacją wzajemnych usług oraz realizacją innych wspólnych działań),
b) które są stronami federacji Skype
c) obsługujące systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi ITiv,
d) uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.


Słownik
iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

iiRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO

iiiGrupa TAURON – TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełna lista dostępna jest pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy 

ivUsługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają 
na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu 
do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.