Dane z monitoringu wizyjnego

Zbiór danych osobowych, którego administratorem jest TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
1 Nazwa zbioru danych Dane z monitoringu wizyjnego
2a
2b
2c
nazwa administratora danych
adres
REGON
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław
20520830
3a
3b
nazwa przedstawiciela ADO
adres przedstawiciela
nie dotyczy
nie dotyczy
4a

4b
nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru art. 23, ust 1, pkt 5 UODO
6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Relizacja usługi zapewnienia  bezpieczeństwa fizycznego budynków i pomieszczeń użytkowanych przez  ADO, w tym kontroli ruchu osobowego
7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby zarejestrowane przez monitoring
8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Wizerunek
9 sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; nie dotyczy
12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
nie dotyczy
Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu
Wpis zbioru do rejestru 2015-07-01
Aktualizacja informacji: 2016-02-20 KWAG
Wykreślenie zbioru z rejestru