​Kontrahenci

Zbiór danych osobowych, którego administratorem jest TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
1 Nazwa zbioru danych Kontrahenci
2a
2b
2c
nazwa administratora danych
adres
REGON
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław
20520830
3a
3b
nazwa przedstawiciela ADO
adres przedstawiciela
nie dotyczy
nie dotyczy
4a

4b
nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
WEBCON sp. z o.o.

dr J. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
4c

4d
nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
Asseco Polska S.A.

Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
4e

4f
nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru art. 23, ust 1, pkt 3
6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Obsługa dostawców, klientów, umów,  których stroną jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Strony z którymi TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zawarł umowę cywilnoprawną (usługodawcy i usługobiorcy)
8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL, telefon, email
9 sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Bezpośrednio od osób, których dotyczą
10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; nie dotyczy
12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego. nie dotyczy
Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu
Wpis zbioru do rejestru 2015-07-01
Aktualizacja informacji: 2016-02-22 KWAG
Wykreślenie zbioru z rejestru