Zamawiający

TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

Data publikacji zamówienia

09.06.2017 12:31

Przedmiot zamówienia

Opis

Samochód osobowy Toyota Avensis kombi MR'09 2.2 D4D

Numer

1/TSGZE/2017

Typ przetargu

Publiczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Dostawy

Oferta

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w dni robocze w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem Oferenta z dopiskiem „Oferta kupna samochodu poz. nr [X], nie otwierać przed [termin otwarcia ofert]” w punkcie kancelaryjnym TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60.

Miejsce otwarcia

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2017 r. o godz. 10:00 w Siedzibie TAURON Sprzedaż sp. z o.o. przy ul. Łagiewnickiej 60 w Krakowie

Termin otwarcia

Otwarcie ofert jest jawne, termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert

Wadium

Termin i miejsce złożenia

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 82 1140 1078 0000 4674 1400 2001 do dnia 22.06.2017 r. Wadium powinno być oznaczone w tytule przelewu: „Wadium za [NR REJESTRACYJNY] poz. [X]”. Za termin wniesienia wadium przelewem bankowym przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy