• Oferta publiczna TAURON obejmuje do 7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł, które są oferowane przez akcjonariusza większościowego TAURON – Skarb Państwa. Po zakończeniu procesu scalania akcji, w wyniku którego liczba akcji zmniejszy się w stosunku 9:1, a ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą stanowiły do 821.033.422 akcji Serii AA.

  Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są wszystkie akcje TAURONA, tj. 14.304.948.858 akcji serii od A do K (1.589.438.762 akcji serii AA o wartości nominalnej 9 zł po przeprowadzeniu scalenia akcji).

  Oferta publiczna akcji TAURONA kierowana jest do:

  • inwestorów indywidualnych

  • inwestorów instytucjonalnych

  Zasady składania zapisów przez inwestorów indywidualnych

  Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis na co najmniej 1350, lecz nie więcej niż 13 500 akcji TAURONA o wartości nominalnej 1 zł. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która wynosi 0,70 zł. Przy założeniu scalania akcji w stosunku 9:1 cena maksymalna wynosi 6,30 zł.

  Zapis na akcje powinien stanowić wielokrotność liczby 9 w ramach przedziału liczby akcji, na które może zostać złożony zapis. Taka konstrukcja oferty związana jest z trwającym procesem scalania akcji, którego zakończenie planowane jest przed przydziałem akcji. W wyniku procesu scalania liczba akcji Taurona zmniejszy się w stosunku 9:1, a ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł. Proces scalania akcji nie wpłynie na wartość pakietu akcji, na który zapiszą się inwestorzy.

  Cena sprzedaży

  Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, tj. 21 czerwca 2010 r.

  Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna albo cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych (w przypadku gdy cena dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie niższym niż cena maksymalna).

  Cena sprzedaży zostanie ustalona dla akcji o wartości nominalnej 1 zł. Dla celów informacyjnych zostanie podana także informacja o cenie dla akcji po scaleniu, tj. akcji o wartości nominalnej 9 zł każda. Będzie to dziewięciokrotność odpowiednio ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych lub ceny sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.

  Liczba akcji sprzedawanych

  W dniu ustalenia ceny sprzedaży (21 czerwca) akcjonariusz sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł każda oferowanych w ramach oferty publicznej. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości 22 czerwca. Planuje się, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.

  Konsorcjum

  UBS Investment Bank i UniCredit CAIB działają jako Globalni Koordynatorzy Oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz CDM Pekao, DM BOŚ, DM Pekao, ING Securities i Trigon Dom Maklerski jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland S.A. pełni rolę oferującego.

 • Inwestorzy indywidualni, którzy nabędą akcje w wyniku oferty publicznej oraz nie dokonają ich zbycia ani obciążenia prawem użytkowania lub zastawu w okresie jednego roku od pierwszego dnia notowania akcji na GPW będą uprawnieni do skorzystania z oferty „Gwarancja niższej ceny”, zapewniającej rabat w przedziale od 5% do 15% od obowiązujących cen w taryfach dla klientów indywidualnych, w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Ostateczna wysokość rabatu oraz szczegółowe warunki oferty „Gwarancja niższej ceny” zostaną przedstawione w czerwcu 2011 r.

  W celu skorzystania z „Gwarancji niższej ceny” inwestorzy po upływie roku od pierwszego dnia notowania powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia wraz z oświadczeniem, że akcje nie są przedmiotem umowy użytkowania lub zastawu oraz zaświadczeniem z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek inwestycyjny o kupnie akcji w ofercie publicznej oraz o niezbywaniu ich w trakcie ostatniego roku.