Raport bieżący nr 48/2019


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 21 listopada 2019 r.

22.11.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 listopada 2019 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 53,41% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,77% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,00% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 55.400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,62% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 3,16% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2019 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących