FAQ - Serwisant komputerowy 24H

 • Z usługi Serwisant komputerowy 24H dla Firmy może skorzystać klient TAURON - przedsiębiorca, który dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie zawartej z TAURON umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierającej Cennik gwarantujący usługę Serwisant komputerowy 24H.
 • Nie, oferta skierowana jest wyłącznie do klientów Tauron.
 • Usługa Serwisant komputerowy 24H dla Firmy obejmuje:
  Pomoc elektryka w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej. Pomoc informatyka w przypadku: - awarii sprzętu komputerowego, tj.: komputerów stacjonarnych wraz z monitorem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, tabletów, laptopów, notebooków, drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych łączących funkcje faksu, drukarki, koparki.
   - awarii oprogramowania
 • Usługa Serwisant komputerowy 24H dla Firmy polega na zorganizowaniu oraz pokryciu kosztów dojazdu specjalisty elektryka, kosztów robocizny, a także pokryciu kosztów części lub materiałów użytych do naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej, która uległa uszkodzeniu w wyniku awarii w PPE klienta do kwoty 500 zł. Celem jest doprowadzenie uszkodzonej wewnętrznej instalacji elektrycznej do pełnej sprawności.
 • Usługa nie obejmuje wymiany instalacji elektrycznej w PPE klienta, której wymiana nie wynika bezpośrednio z awarii instalacji.
 • Zakres usługi Serwisant komputerowy 24H dla Firmy nie obejmuje wymiany bezpieczników.
 • Usługa nie obejmuje przeglądu instalacji elektrycznej w PPE klienta.
 • Zakres usługi Serwisant komputerowy 24H dla Firmy nie obejmuje usuwania awarii i uszkodzeń leżących w odpowiedzialności OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego), w tym m.in. usuwanie awarii licznika, wymiana licznika, podłączenie licznika, zdjęcie plomb z licznika, usuwanie awarii na sieci dystrybucyjnej.
 • Zakres usługi nie obejmuje usuwania awarii i uszkodzeń leżących w odpowiedzialności OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego), w tym m.in. usuwanie awarii licznika wymiana licznika, podłączenie licznika, zdjęcie plomb z licznika, usuwanie awarii na sieci dystrybucyjnej.
 • Zakres usługi nie obejmuje usuwania awarii i uszkodzeń leżących w odpowiedzialności OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego), w tym m.in. usuwanie awarii licznika wymiana licznika, podłączenie licznika, zdjęcie plomb z licznika, usuwanie awarii na sieci dystrybucyjnej.
 • Zakres usługi Serwisant komputerowy 24H dla Firmy nie obejmuje naprawy instalacji ogrzewania elektrycznego.
 • Zakres usługi obejmuje zorganizowanie usługi wraz z pokryciem kosztów robocizny oraz kosztów części lub materiałów użytych do naprawy do kwoty 500 zł w odniesieniu do jednej awarii i nie więcej niż 3 000 zł brutto w odniesieniu do maksymalnie 6 awarii w okresie obwiązywania Cennika z usługą Serwisant komputerowy 24H dla Firmy.
 • Jeżeli limit odpowiedzialności wynoszący 500 zł dla jednej awarii nie wystarcza na pokrycie w całości kosztu wykonania naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej lub naprawy biurowego urządzenia elektrycznego klient TAURON deklaruje czy wyraża zgodę na pokrycie różnicy między rzeczywistymi kosztami wykonania usługi, a kwotą do której PZU ponosi odpowiedzialność.

  Jeżeli klient wyraża zgodę po dokonaniu naprawy następuje rozliczenie między specjalistą elektrykiem/serwisantem a klientem.

  Jeżeli klient nie wyraża zgody PZU zobowiązuje się wypłacić klientowi TAURON odszkodowania w kwocie uwzględniającej limit odpowiedzialności określony w Regulaminie usługi, tj. 500 zł, pomniejszonej jednak o koszty dojazdu serwisanta oraz koszt ekspertyzy stwierdzającej koszt naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej lub biurowego urządzenia elektrycznego. Wypłata odszkodowania następuję w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o awarii.
 • Usługa Serwisant komputerowy 24H dla Firmy jest częścią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Klient zawsze ma możliwość rezygnacji z usługi, ale traktowana jest jak oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Cennika i mają zastosowanie odpowiednie zapisy z Cennika z usługą Serwisant komputerowy 24H dla Firmy (poza okresem promocyjnym dla Klientów z terenu wewnętrznego posiadającymi umowy kompleksowe. Klient może zrezygnować z usługi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ale z obowiązkiem wyboru dowolnego produktu z oferty bieżącej).
 • Telefonicznie pod numerem Centrum Alarmowego (22) 890 29 29. Centrum Alarmowe czynne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od pracy). Koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.
 • Klient TAURON kontaktując się z Centrum Alarmowym podaje następujące informacje: nazwę firmy, numer ewidencyjny lub numer płatnika (dane dostępne na fakturze), numer NIP, adres PPE (dostępny na Umowie lub fakturze), numer kontaktowy, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z klientem, krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.
 • Numer ewidencyjny dostępny jest na fakturze klienta Tauron za energię elektryczną.
 • Tak, zgłoszenie awarii dotyczy tylko adresu PPE klienta, na który zawarta jest umowa zawierająca usługę Serwisant 24H_Firma.
 • W przypadku awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej lub sprzętu biurowego zostaje oddelegowany specjalista elektryk lub serwisant komputerowy, który znajduje się najbliżej miejsca, w którym nastąpiła awaria.
 • Zorganizowanie usługi wraz z dojazdem specjalisty elektryka następuje w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia awarii instalacji na Centrum Alarmowym. Serwis świadczony jest 24 godziny na dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy
 • Zorganizowanie usługi wraz z dojazdem serwisanta komputerowego następuje w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii na Centrum Alarmowym. Serwis komputerów i oprogramowania nie jest świadczony w dni ustawowo wolne od pracy, a usługa jest realizowana w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 • Tak, usługa realizowana jest na terenie całej Polski.
 • Weryfikacja klienta przeprowadzana jest na etapie zgłoszenia awarii w Centrum Alarmowym, na podstawie danych podanych przez klienta. Nie ma konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów specjaliście elektrykowi.

 • Weryfikacja klienta przeprowadzana jest na etapie zgłoszenia awarii w Centrum Alarmowym, na podstawie danych podanych przez klienta. Nie ma konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów serwisantowi.
 • W przypadku zajścia awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej przyjazd elektryka następuje maksymalnie do 4 godzin od zgłoszenia awarii w Centrum Alarmowym. Klient może wskazać inny dogodny dla siebie termin (dłuższy niż 4 godziny od zgłoszenia awarii do Centrum Alarmowego).
 • W przypadku zajścia awarii biurowych urządzeń elektrycznych przyjazd serwisanta następuje maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia awarii w Centrum Alarmowym. Klient może wskazać inny dogodny dla siebie termin (dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia awarii do Centrum Alarmowego).
 • Usługa nie obejmuje usuwania awarii i uszkodzeń leżących w odpowiedzialności OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego), w tym m.in. usuwania awarii licznika wymiana licznika, podłączenia licznika, zdjęcia plomb z licznika, usuwania awarii na sieci dystrybucyjnej.
 • Usługa nie obejmuje doładowania liczników przedpłatowych.
 • Usługa specjalisty elektryka nie obejmuje naprawy urządzeń biurowych. Napraw w tym zakresie dokonuje serwisant komputerowy.
 • Specjalista elektryk dostarczy części, które będą niezbędne do naprawy.

GAZ - pytania

 • Jeśli umowa z dotychczasowym sprzedawcą gazu została podpisana przez Ciebie i chcesz zamówić Gaz dla firmy:
  • skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 32 606 0 606 (opłata jak za zwykłe połączenie, zgodnie z taryfą operatora)
  • wypełnij formularz zamówienia kontaktu na www i resztę zostaw nam - skontaktujemy się z Tobą
  Zamówienie kontaktu na stronie www jest proste i bezpieczne. Kontakt jest bezpłatny, a przesyłane przez Ciebie dane bezpieczne dzięki certyfikatowi SSL. To sposób szyfrowania informacji, który uniemożliwia odczytanie ich przez osoby niepowołane.
 • Informacja o obowiązującej Cię grupie taryfowej znajduje się na umowie z dotychczasowym sprzedawcą gazu lub ostatniej fakturze za gaz.
 • Przed rozmową z nami upewnij się, że dotychczasowa umowa sprzedaży gazu jest na Twoje imię i nazwisko. Jest to warunek konieczny zakupu gazu od TAURONA.

  Jeśli tak jest, przygotuj :
  • fakturę za gaz od dotychczasowego sprzedawcy- znajdują się na niej informacje, które będą wymagane przy zawarciu umowy z TAURONEM oraz
  • dowód osobisty
 • Tak. Na podstawie udzielonego TAURONOWI pełnomocnictwa (dokument podpisywany wraz z umową), przeprowadzimy cały proces zmiany sprzedawcy paliwa gazowego w Twoim imieniu. O dokonaniu zmiany poinformujemy Cię listownie.
 • Staramy się maksymalnie skrócić czas oczekiwania Klienta na zmianę sprzedawcy gazu, jednak należy przyjąć, że proces zmiany sprzedawcy potrwa około 40 dni :
  • od momentu podpisania przez Ciebie kompletu dokumentów (m.in. umowy i pełnomocnictwa) - w przypadku podpisania ich w Punkcie Obsługi Klienta
  • od momentu otrzymania przez nas kompletu dokumentów (m.in. umowy i pełnomocnictwa) - w przypadku podpisania ich w domu przy kurierze
 • Pierwszą fakturę od TAURONA otrzymasz po 30 dniach od zakończenia procesu zmiany sprzedawcy.
 • Przez cały okres cennika obowiązują Cię bowiem atrakcyjne stawki oraz opłaty, zgodne z wybraną ofertą.
  • Mechanizm „Bezpieczny Wybór” zakłada, że jeżeli w czasie obowiązywania wybranego przez Ciebie Cennika, nastąpi zmiana cen lub stawek opłat Taryfy TAURON na niższe, jednorazowo masz prawo wystąpić do TAURON z wnioskiem o zmianę Cennika na inny z bieżącej oferty.
  • Okres obowiązywania nowego Cennika nie może być krótszy niż okres obowiązywania wcześniej wybranego Cennika.
  W sytuacji, gdy cena Paliwa gazowego wynikająca z Cennika będzie wyższa od ceny paliwa gazowego wynikającej z aktualnej Taryfy Sprzedawcy, cena wskazana w Cenniku ulegnie obniżeniu do wysokości ceny Paliwa gazowego wskazanej w aktualnej Taryfie Sprzedawcy. Tak zadziała mechanizm „Gwarancja Niższej Ceny”.
  Jeśli natomiast w czasie obowiązywania wybranego przez Ciebie Cennika, ceny lub stawki opłat Taryfy TAURON wzrosną, Ty, dzięki Gwarancji Niższej Ceny, zachowasz stare, niższe ceny zawarte w obowiązującym Cię Cenniku.
 • Nie. Zmiana sprzedawcy gazu na TAURON nastąpi automatycznie, bez przerw w dostawie, zmiany licznika oraz instalacji.
 • Zawsze gdy zmienisz miejsce zamieszkania, pamiętaj aby poinformować o tym TAURON w celu dokonania zmian w Twojej umowie. Rozwiązanie umowy w takiej sytuacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Gazomierz znajdujący się w Twoim mieszkaniu zostaje przepisany na nowego właściciela lub zdemontowany. Ty możesz podpisać nową umowę na dostarczenie paliwa gazowego w nowym domu.
 • Na 45 dni przed końcem Twojej Umowy z gwarancją ceny, której podstawą rozliczeń jest Cennik na czas określony - TAURON wyśle do Ciebie w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość propozycję nowej oferty na kolejny okres, w której znajdziesz informację co należy zrobić, jeśli będziesz chciał ją przyjąć czy też nie.
 • Zgodnie z zasadą „TAURON to więcej niż prąd” dążymy do zapewnienia naszym Klientom dostępu do jak największej ilości źródeł energii. Wiemy, że potrzeby naszych Klientów są różne, dlatego nasza oferta jest zróżnicowana. Proponujemy im możliwość zakupu:
  • prądu
  • gazu
  • węgla
  Wierzymy, że każdy znajdzie u nas produkt zapewniający energię dla Niego i jego firmy.
 • Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie TAURON. Tak jak do tej pory, będziesz otrzymywał jedną fakturę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję paliwa gazowego.
 • Termin płatności dla gazu i prądu są terminami niezależnymi. Termin płatności dla gazu uzależniony jest od dnia, w którym podpiszesz umowę z TAURONEM oraz przebiegu i czasu trwania procesu zmiany sprzedawcy.
 • Numer konta przeznaczony dla płatności za gaz podany będzie każdorazowo na fakturze, którą otrzymasz od TAURONA.
 • Dzień/termin płatności faktur za gaz uzależniony jest od dnia, w którym podpiszesz umowę z TAURONEM oraz przebiegu i czasu trwania procesu zmiany sprzedawcy. Niestety, niemożliwe jest wskazanie przez Klienta konkretnego dnia.
 • Płatności za gaz i prąd są niezależne od siebie i tak są rozliczane (posiadają odmienne terminy płatności), dlatego niemożliwe jest otrzymywanie jednej wspólnej faktury za prąd i gaz.
 • Tak. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 • Po podpisaniu umowy z TAURONEM, a tym samym uruchomieniu procesu zmiany sprzedawcy gazu, otrzymasz fakturę rozliczeniową od Twojego poprzedniego sprzedawcy. Faktura ta wyrówna wszelkie zobowiązania względem niego.
 • Nie. Zmiana sprzedawcy jest bezpieczna i odbywa się bez przerw w dostawie gazu, ponieważ nie wymaga zmiany instalacji oraz licznika.
 • Za bezpieczeństwo i obsługę instalacji gazowej w dalszym ciągu odpowiada Polska Spółka Gazownictwa. Jednostki Pogotowia Gazowego czuwają przez całą dobę pod numerem alarmowym 992, pod który należy dzwonić w przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia sieci gazowej.
 • Tak, ze względu na to, że zmiana sprzedawcy gazu nie wymaga ingerencji w instalację gazową, jest ona całkowicie bezpieczna dla Klienta.
 • Będąc naszym klientem możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:
  • osobiście - odwiedzając dowolny Punkt Obsługi Klienta
  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 32 606 0 606 (Opłata jak za zwykłe połączenie zgodnie z taryfą operatora).
  • przez formularz kontaktowy
  W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z nami w dogodny dla Ciebie sposób.

Odczyt licznika

 •  Za pomocą eBOK 

  Przez Infolinię:

  32 606 0 606 
 • Zostaniesz o tym powiadomiony na stronie zaraz po przesłaniu odczytu, a także dostaniesz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia odczytu.
 • Jeśli nie otrzymasz go w ciągu 24 godzin - poinformuj nas o tym za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń pod numer 32 606 0 606 (pn.-pt., 7:00 - 20:00), koszt połączenia zgodnie z cennikiem Twojego operatora).
 • Otrzymasz informację, że w danym okresie rozliczeniowym odczyt został już podany i nie wpłynie to na wysokość wystawionego rachunku.