Ceny maksymalne prądu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024.

Dowiedz się więcej

Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Ustawa [1] z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku weszła w życie 4 listopada 2022 roku.

Dzięki niej cena prądu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Ile wynosi maksymalna cena prądu?

  • 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych powyżej limitu i odbiorców z Grup 1-5, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku
  • 693 zł/MWh dla nowych odbiorców z Grup 1-5 lub tych, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, pod warunkiem złożenia Oświadczenia w 2024 roku.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Kto i jak może skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

Ochrona, która wynika z Ustawy [1], obejmuje określone grupy odbiorców:

Grupa 1 i 2

Kto należy do grupy

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy [1]) - w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Grupa 3

Kto należy do grupy

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie [1] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy [1]).

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Grupa 4

Kto należy do grupy

Inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy [1] w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów.


Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Grupa 5

Kto należy do grupy

Podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w art.2 ust.2 lit. b-e Ustawy [1]

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci z tej grupy lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie.

Gospodarstwa domowe

Kto należy do grupy

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [2] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit a Ustawy [1]).

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Klienci z tej grupy nie muszą nic robić. Maksymalna cena prądu dotyczyć będzie energii elektrycznej powyżej limitu określonego w Ustawie [2]. Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu tego limitu.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Co zrobić, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

Gospodarstwa domowe

Nie musisz nic robić

Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu limitów wprowadzonych Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Klienci, którzy składali oświadczenie w 2022 lub 2023 roku

Odbiorcy z Grup 1-5

Klienci, którzy złożyli Oświadczenie w 2022 lub 2023 roku - nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 i spełniali warunki uznania za odbiorców na dzień 1 stycznia 2024. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Nowi klienci i ci, którzy nie składali oświadczenia w 2022 lub 2023 roku

Odbiorcy z Grup 1-5

Nowi klienci lub klienci, którzy nie złożyli Oświadczenia w 2022 lub 2023 roku, muszą złożyć Oświadczenie, aby skorzystać z ceny maksymalnej do 30 czerwca 2024 roku.

Klienci, którzy złożą Oświadczenia do 31 stycznia 2024 roku, będą mogli skorzystać z ceny maksymalnej od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

Klienci, którzy złożą oświadczenie po 31 stycznia, będą mogli skorzystać z cen maksymalnych od początku kolejnego miesiąca następującego po dacie złożenia Oświadczenia do 30 czerwca 2024 roku.

Poniżej znajdziesz wzór Oświadczenia zgodny z Rozporządzeniem [3]:

Instrukcja wypełniania Oświadczenia

Jak wypełnić oświadczenie?

Przygotowaliśmy instrukcję, w której krok po kroku wyjaśniamy, jak wypełnić oświadczenie.

Pobierz instrukcję wypełniania Oświadczenia
Oświadczenie możesz uzupełnić także w serwisie Mój Tauron – jeśli posiadasz w nim konto. Zaloguj się

Pamiętaj! Oświadczenie, które uzupełnisz w serwisie Mój TAURON, musisz potem podpisać i złożyć w wybrany przez siebie sposób - szczegóły poniżej.

Jak złożyć Oświadczenie?

Oświadczenie możesz wysłać:

Elektronicznie

Na adres ceny@tauron.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail.

Zgodnie z Ustawą [1] nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

Pocztą

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice


Za datę złożenia Oświadczenia uznawana będzie data nadania listu (stempla pocztowego). Rekomendujemy wysyłkę w formie listu poleconego.

Osobiście

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę


[1] Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 (Dz.U. z 2022 poz. 2243) ze zmianami.

[2] Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U z 2022 poz. 2127) ze zmianami

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U z 2022 poz. 2299)

[4] Do ceny należy doliczyć podatek Vat i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami

Najczęściej zadawane pytania

Czy cena o której mowa jest ceną netto czy brutto?

Rozwiń
Zwiń

Ceny dla wszystkich kategorii są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Co zrobić, gdy przestanę być odbiorcą uprawnionym lub zmieni się ilość energii wykorzystywana na cele warunkujące maksymalną cenę prądu (Grupy 1-5)?

Rozwiń
Zwiń

Powiadom nas o tym do 7 dni od momentu zaistnienia takiej sytuacji.

Komu przysługuje upust?

Rozwiń
Zwiń

Upust to rozwiązanie dla odbiorców uprawnionych wymienionych w art.2 pkt. 2 lit b oraz c Ustawy [1] – Grupa 1-2.

Kiedy przysługuje upust?

Rozwiń
Zwiń

W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b oraz c Ustawy [1], od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii, wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. W rozliczeniach z tym odbiorcą zastosujemy upust w 2024 r.

Jaka jest wysokość upustu?

Rozwiń
Zwiń

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Po jakiej cenie będę rozliczany po 30 czerwca 2024 roku.

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli okres obowiązywania Tarczy Solidarnościowej nie zostanie przedłużony, po 30 czerwca 2024 roku będziemy cię rozliczać na podstawie cen i stawek opłat zawartych w Państwa umowach.