Ograniczenie cen prądu

Sprawdź:
- czy Twoja firma lub instytucja należy do odbiorców uprawnionych,
- jak złożyć oświadczenie, żeby skorzystać z Tarczy Solidarnościowej.

Dowiedz się więcej

„Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku” weszła w życie 4 listopada 2022 roku.

Dzięki niej cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Kto i jak może skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

Ochrona, która wynika z Ustawy [1], obejmuje określone grupy odbiorców:

Grupa 1 i 2

Kto należy do grupy

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy [1]) - w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Maksymalna cena prądu – co trzeba zrobić

Klienci z tej grupy muszą złożyć Oświadczenie.
Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności.

Grupa 3

Kto należy do grupy

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie [1] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy [1]).

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Maksymalna cena prądu – co trzeba zrobić

Klienci z tej grupy muszą złożyć Oświadczenie.
Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie zadań zleconych i zadań własnych.

Grupa 4

Kto należy do grupy

Inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy [1] w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów użyteczności publicznej.

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Maksymalna cena prądu – co trzeba zrobić

Klienci z tej grupy muszą złożyć Oświadczenie.

Gospodarstwa domowe

Kto należy do grupy

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [2] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit a Ustawy [1]).

Sprawdź pełną listę odbiorców z tej grupy

Maksymalna cena prądu – co trzeba zrobić

Klienci z tej grupy nie muszą nic robić. Maksymalna cena prądu dotyczyć będzie energii elektrycznej powyżej limitu określonego w Ustawie [2]. Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu tego limitu.

WAŻNE! Osoby, które zgodnie z Ustawą [2] są uprawnione do korzystania z większego limitu – 2,6 MWh i 3 MWh – muszą złożyć odrębne oświadczenie. Wzór tego Oświadczenia znajdziesz TUTAJ.

Ile wynosi maksymalna cena prądu?

  • 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych
  • 785 zł/MWh dla odbiorów z Grup 1-4, pod warunkiem złożenia Oświadczenia

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Co zrobić, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

Gospodarstwa domowe

Nie musisz nic robić

Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu limitów wprowadzonych Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

WAŻNE! Osoby, które zgodnie z Ustawą [2] są uprawnione do korzystania z większego limitu – 2,6 MWh i 3 MWh – muszą złożyć odrębne oświadczenie. Wzór tego Oświadczenia znajdziesz TUTAJ.

Odbiorcy z Grup 1-4

Muszą złożyć Oświadczenie do
do 30.11.2022 r.

Poniżej znajdziesz wzór Oświadczenia zgodny z Rozporządzeniem [3]:

Instrukcja wypełniania Oświadczenia

Jak wypełnić oświadczenie?

Przygotowaliśmy instrukcję, w której krok po kroku wyjaśniamy, jak wypełnić oświadczenie.

Pobierz instrukcję wypełniania Oświadczenia
Oświadczenie możesz uzupełnić także w serwisie Mój Tauron – jeśli posiadasz w nim konto. Zaloguj się

Pamiętaj! Oświadczenie, które uzupełnisz w serwisie Mój TAURON, musisz potem podpisać i złożyć w wybrany przez siebie sposób - szczegóły poniżej.

Jak złożyć Oświadczenie?

Oświadczenie możesz wysłać:

Elektronicznie

Na adres ceny@tauron.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail.

Zgodnie z Ustawą [1] nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

Pocztą

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Osobiście

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę


Dla składających Oświadczenia, do 30 listopada, punkty obsługi klienta są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00 oraz dodatkowo w sobotę, 26 listopada, w godzinach 7.00 do 15.00.
Punkty obsługi w centrach handlowych pracują bez zmian (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, w sobotę w godzinach 9.00-15.00).

Pobierz listę punktów obsługi czynnych w sobotę 26 listopada.

Oświadczenia należy złożyć do 30 listopada 2022 roku!

[1] Ustawa z dnia 27 października o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 poz. 2243)

[2] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U z 2022 poz. 2127)

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U z 2022 poz. 2299)

[4] Do ceny należy doliczyć podatek Vat i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami

Najczęściej zadawane pytania

W jakim okresie będzie obowiązywała cena maksymalna?

Rozwiń
Zwiń

Dla gospodarstw domowych maksymalna cena prądu obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku dla energii zużytej powyżej limitu.

Dla klientów z Grup 1-4 maksymalna cena obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem złożenia Oświadczenia do 30 listopada 2022 r.

Dodatkowo dla odbiorców uprawnionych, niekwalifikujących się do grupy gospodarstw domowych, którzy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r. zastosujemy cenę maksymalną dla zużytej energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

Cen maksymalnych nie stosuje się wobec odbiorców z sektora gospodarstw domowych, którzy mają umowę przewidującą gwarancję niezmiennej ceny energii elektrycznej przez cały okres, albo część okresu, od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W takim przypadku cen maksymalnych nie stosuje się w okresie obowiązywania tej gwarancji.

Co zrobić gdy przestanę być uprawnionym lub zmieni się ilość energii wykorzystywana na cele warunkujące maksymalną cenę prądu (Grupy 1-4)

Rozwiń
Zwiń

W takim przypadku, mają Państwo obowiązek powiadomienia nas o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej sytuacji.

Czy cena o której mowa jest ceną netto czy brutto?

Rozwiń
Zwiń

Ceny dla wszystkich kategorii są cenami netto.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Do Grupy 1 i 2 należą m.in.: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców; mali albo średni przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. – jakie to przedsiębiorstwa?

Rozwiń
Zwiń

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24, 974, 1570) Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
(…).
2. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
3. Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii małe lub średnie przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE, tj.:

Artykuł 2
Liczba zatrudnionych osób i pułapy finansowe określające kategorie przedsiębiorstw
1. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
2. W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Do Grupy 2 należy również producent rolny – jaka jest jego definicja?

Rozwiń
Zwiń

Producent rolny to osoba fizyczna wpisana do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001).
Osoba fizyczna prowadząca dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4).