POLITYKA PRYWATNOŚCI - FACEBOOK FANPAGE

 1. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Poniższy dokument, który zawiera wszystkie informacje wymagane przez RODO[ii].
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy komunikacji za pomocą Facebook Messenger[iii] TAURON Polska Energia S. A. w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka[iv] w zakresie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Facebooka (Polityka prywatności Facebooka).
 4. Administratorem[v]Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S. A. z siedzibą w Katowicach (kod: 40 -114),
  przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, 
  www.tauron.pl
 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres:
  1. poczty elektronicznej: tpe.iod@tauron.pl,
  2. korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S. A., ul Księdza Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
 6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. umożliwienia użytkownikom Facebooka kontaktu z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODOii – realizacja uzasadnionego interesu Administratora];
  2. obsługi sprawy w jakiej Państwo się kontaktują – przez okres załatwiania sprawy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja uzasadnionego interesu Administratora];
  3. przekierowania zgłaszanej sprawy do właściwego kanału komunikacji w Grupie TAURON[vi]przez okres załatwiania sprawy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja uzasadnionego interesu Administratora];
  4. prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz postów, realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl u  [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) RODO - zawarcie i wykonanie umowy];
  5. monitorowania i poprawy  jakości obsługi - przez okres załatwiania sprawy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja uzasadnionego interesu Administratora];
  6. statystyk dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODOii – realizacja uzasadnionego interesu Administratora];
  7. ewentualnych postępowań wyjaśniających  i  ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci postępowań wyjaśniających, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
  8. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z powyższych celów – nie dłużej niż wynika to z przepisów o archiwizacji danych [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  7. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
 8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:
  1. pisemnie pod adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. pocztą elektroniczną pod adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
 9. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. podmioty Grupy TAURON – w zakresie spraw, które ich dotyczą
  2. podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  4. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące Usługi IT[vii],
  5. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  6. nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują w naszym imieniu inne usługi.
  7. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Słownik.


[i] Fanpage – fanpage TAURON Polska Energia znajdujący się na Fabebook,

[ii] RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stroniewww.tauron.pl/rodo.

[iii] Facebook Messenger – komunikator internetowy stworzony przez Facebook.

[iv] Facebook – portal społecznościowy dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook.

[v] Administrator — oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

[vi] Grupa TAURON - oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy.

[vii] Usługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.