Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. Art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) które stanowią, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. 

W związku z powyższym podejmujemy różne działania aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie praw i wolności jakie przysługują Państwu w związku z obowiązywaniem unijnej regulacji prawnej – RODO.
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulacja ta, przewiduje szereg uprawnień i wolności przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, poniżej przedstawiamy opis przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Możliwość skorzystania z określonych uprawnień i wolności zależy co do zasady od podstaw prawnych, na których oparte jest przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych osobowych. Nie jest więc prawdziwym stwierdzenie, iż każde prawo przysługuje Państwu bezwarunkowo i w każdym czasie. 

W przypadku jeśli nie znajdą Państwo satysfakcjonującej odpowiedzi związanej z przysługującego Państwu prawa, zawsze mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych (IOD) konkretnej spółki Grupy TAURON. Aktualny wykaz Inspektorów Danych Osobowych dostępny pod adresem: IOD w spółkach Grupy TAURON

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami, prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prezentujemy na stronie: Prawa podmiotów danych wg RODO.

Jak mogą Państwo zrealizować swoje prawa?

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:
pisemnie pod adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice; pocztą elektroniczną pod adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Traktując ochronę danych osobowych jako jeden z najwyższych priorytetów w ramach prowadzonej przez Grupę TAURON działalności, przygotowano następujące informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych: