Poniżej prezentujemy opis przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

I. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHi

1. W przypadku, jeśli dane osoboweii są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, wówczas na podstawie art. 7 ust. 3 RODOiii mają Państwo prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Administratoriv powinien umożliwić wycofanie zgody w sposób tak samo łatwy, jak została ona wyrażona. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie musi oznaczać zawsze całkowitego zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych,  zależy to od tego czy istnieją inne cele oraz inne podstawy prawne przetwarzania Państwa danych.     

II. PRAWO DOSTĘPU PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Na podstawie art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora informacji, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeśli są przetwarzane, macie Państwo prawo uzyskania dostępu do nich oraz informacji takich jak:
a) cele przetwarzania,
b) kategorie danych osobowych,
c) informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach lub organizacjach międzynarodowych znajdujących się poza EOGv,
d) planowany okres przechowywania danych osobowych, jeśli jest to możliwe, a jeśli nie to kryterium ustalania tego okresu,
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą,
f) źródło danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą,
g) zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowaniuvi
2. Jeśli Państwa dane osobowe są przekazywane do EOG lub poza EOG, wtedy mają Państwo prawo zostać poinformowani o stosowanych zabezpieczeniach opisanych w art. 46 RODO związanych z przekazaniem danych.
3. Administrator realizując prawo dostępu dostarcza Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Zaznaczyć należy, iż za wszystkie kolejne kopie, o które mogą się Państwo zwrócić, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. W przypadku, kiedy zwrócą się Państwo o kopię drogą elektroniczną i nie zastrzegą innej formy udzielenia informacji, Administrator udzieli informacji poprzez drogę elektroniczną.

III. PRAWO DO SPROSTOWANIA I USUWANIA DANYCH

1. Na podstawie art. 16 RODO przysługuje Państwu prawo do żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, jak również uprawnienie do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania. 
2. Administrator poinformuje Państwa o sprostowaniu Państwa danych osobowych oraz każdego odbiorcę, któremu ujawniono Państwa dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe i będzie wymagać niewspółmiernego dużego wysiłku. 

IV. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

1. Na podstawie art. 17 RODO mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, lecz tylko w momencie, kiedy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zebrane dane osobowe o Państwa osobie, nie są już niezbędne lub przetwarzane do celów, w których zostały zebrane,
b) wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieją żadne podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie,
c) wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i w tym wypadku nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) państwa dane osobowe muszą zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
f) państwa dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku. (Według RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka może nastąpić, po ukończeniu przez niego 16 roku życia. W wieku niższym przetwarzanie może nastąpić w momencie wyrażenia zgody przez opiekuna prawnego w zakresie przez niego wyznaczonym).
2. Jeśli Administrator będzie usuwał Państwa dane osobowe, ma obowiązek usunięcia również wszelkie łącza do tych danych, kopie i ich replikacje. 
3. Administrator poinformuje Państwa o usunięciu danych osobowych oraz każdego odbiorcę, któremu ujawniono Państwa dane osobowe, iż wnoszą Państwo żądanie w zakresie ich usunięcia chyba, że okaże się to niemożliwe i będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 

V. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 

1. Na podstawie art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1. 

VI. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

1. Na podstawie art. 20 RODO mogą Państwo wystąpić do Administratora danych z żądaniem przekazania Państwu waszych danych osobowych. Administrator ma obowiązek w odpowiedzi na Państwa żądanie przekazać wszystkie dane, które Państwo dostarczyli oraz te, które zostały wygenerowanie i zgromadzone do momentu zgłoszenia żądania w postaci kopii. W żądaniu mogą Państwo zaznaczyć, że chcą Państwo, aby Administrator, do którego występujecie z żądaniem przekazał te informacje innemu, podanemu przez Państwa Administratorowi. 

VII. PRAWO DO SPRZECIWU ORAZ ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH

1. Na podstawie art. 21 RODO macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w momencie, gdy przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, jak również w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania. W momencie złożenia sprzeciwu muszą Państwo wykazać swoją szczególną sytuację, w której Administrator nie powinien przetwarzać Państwa danych. Oznacza to, że każdorazowo Państwa sprzeciw będzie indywidualnie rozpatrywany, co wiąże się oczywiście z możliwością odmowy uwzględnienia sprzeciwu. 

VIII. PRAWO DO PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA, W TYM PROFILOWANIA 

1. Na podstawie art.22 RODO mają Państwo prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

IX. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

1. Na podstawie art. 77 RODO maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy zawarte w RODO.

X. PRAWO DO INFORMACJI O KATEGORII ODBIORCÓW

1. Jeśli zażądacie Państwo informacji o odbiorcach Państwa danych, Administrator jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi. W zakresie prawa do informacji o kategoriach odbiorców, mogą Państwo zwrócić się również z zapytaniem o dokładne podanie informacji o podmiocie, który jest odbiorcą Państwa danych. 

XI. PRAWO DOSTĘPU DO WYNIKÓW Z TESTU RÓWNOWAGI

1. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust.1 lit. f RODO mają Państwo prawo dostępu do wyników z testu równowagi. 

XII. PRAWO DO ZASADNICZYCH USTALEŃ POMIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMIvii

1. Na podstawie art. 26 RODO przysługuje Państwu prawo do informacji o zasadniczych ustaleniach celów i sposobów przetwarzania danych osobowych pomiędzy Współadministratorami. 

Słownik:

i Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

ii Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

iii RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

iv Administrator  - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

v EOG - Europejski Obszar Gospodarczy.

vi Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

vii Współadministrator - oznacza podmiot, który z co najmniej jednym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – art. 26 ust. 1 Rozporządzenia.