Klauzula informacyjna (ankieta – badanie jakości obsługi) TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i/lub TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio Spółka, z którą macie Państwo zawartą lub zawarte umowy, lub której Spółki dotyczy oceniana sprawa tj.:
  1. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 60, 30-417 Kraków, KRS:0000270491, NIP:6762337735
  2. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, KRS: 0000036791, NIP: 6312241337
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres:
  1. poczty elektronicznej: ts.iod@tauron.pl,
  2. korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. monitorowania i poprawy jakości obsługi, w tym w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji jakości naszej obsługi, realizowanego w formie ankiety, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat od realizacji badania [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO1 – prawnie uzasadniony interes Administratora];
  2. ewentualnych postępowań wyjaśniających i ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci postępowań wyjaśniających, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
  3. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z powyższych celów – nie dłużej niż wynika to z przepisów o archiwizacji danych [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora].
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  7. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:
  1. pisemnie pod adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. pocztą elektroniczną pod adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. podmioty z Grupy TAURON2
  2. podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  4. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące Usługi IT3,
  5. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.


  1RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

  2Grupa TAURON - oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy.

  3Usługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.