KLAUZULA INFORMACYJNA TAURON Sprzedaż sp. z o.o. na potrzeby postępowań rekrutacyjnych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, KRS: 0000270491, NIP: 6762337735.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dot. danych osobowych, pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach: 

 1. identyfikacji oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Państwo aktualnie aplikujecie (w szczególności oceny wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania danej rekrutacji - podstawa prawna: wypełnienie obowiązku nałożonego przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Żądanie podania przez pracodawcę danych, jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa - art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, tj. pracodawca ma prawo żądać podania tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Państwo aktualnie aplikujecie (w szczególności oceny wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji - podstawa prawna: wyrażenie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON do czasu wycofania Państwa zgody, jednak nie dłużej niż do zakończenia postępowań rekrutacyjnych ogłoszonych w okresie roku od dnia wyrażenia zgody. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako współadministratorzy wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON (ich lista znajduje się na stronie www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy) - podstawa prawna: wyrażenie zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwi Państwu automatyczny udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagała złożenia kolejnych dokumentów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz - pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody - w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ogłoszonych w okresie roku od dnia zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego i wyrażenia odpowiedniej zgody.

4. Rozporządzenie o którym piszemy powyżej, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć w Punktach Obsługi Klienta TAURON oraz na stronie Tekst Rozporządzenia RODO.

5. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przeniesienia danych.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W zakresie współadministrowania w Grupie TAURON danymi osobowymi, mają Państwo prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy współadministratorami.

8. Jeśli będą Państwo zamierzali skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na wybrany sposób: 

 1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
 2. e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl;
 3. telefonicznie pod numerem: 32 606 0 606.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca, od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

9. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia, kontaktując się w sposób wskazany powyżej.  

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., która świadczy usługi wspólne, w tym usługi z zakresu zasobów ludzkich (HR) i IT oraz Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o., która świadczy usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia,
 • Spółki Grupy TAURON,
 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą pozostałe usługi IT,
 • podmioty, które wspomagają nas w publikacji ogłoszeń i obsłudze korespondencji,
 • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc  prawną, podatkową, rachunkową,
 • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

- w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są  Państwa dane osobowe.

11. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.