Klauzula informacyjna (zgody) - TEC 3 sp. z o.o.

 1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest TEC 3 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod: 40 -114), przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, www.tauron.pl
 2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na:
  a. adres poczty elektronicznej: tec3.iod@tauron.pl
  b. adres korespondencyjny: TEC 3 Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice. 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.
 4. Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przedstawić ofertę TEC 3 sp. z o.o.. Jeśli nie podadzą Państwo danych identyfikacyjnych, nie będziemy mogli przedstawić Państwu oferty TEC 3 sp. z o.o..
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach, które nam Państwo wskazali w treści udzielonych przez Państwa zgód do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia wyrażenia zgody.
 6. W przypadku, jeżeli wyrazili Państwo zgody na kontakt z Państwem za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o ofertach TEC 3 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w tych zgodach.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. Prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, w tym do celów marketingu bezpośredniego. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi zgoda [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO] bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody,
  2. Prawo dostępu do danych osobowych,
  3. Prawo do sprostowania danych,
  4. Prawo do usunięcia danych (zwanego „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Prawo do przeniesienia danych gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. są to dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych, a podstawą przetwarzania jest zgoda.
 8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażonych przez Państwa zgód dotycząca kontaktów telefonicznych lub kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bądź uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres: TEC 3 Sp. z o.o. ul Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice,
  2. e-mailowo na adres: tec3.iod@tauron.pl.

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

 11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
  2. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Słownik:

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO