Zmiana w prawie dla konsumenta​

W dniu 10 stycznia 2017r. weszły w życie zmiany związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyła wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego i nie zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę to w terminie 14 dni, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu  do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE, prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, co spowoduje że energia elektryczna lub paliwo gazowe nie zostanie wstrzymane.
Informujemy, że informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej www.ure.gov.pl lub w Urzędzie Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02‑222 Warszawa.