Informacje prawne

 Reklamacje Klient może składać reklamacje lub skargi oraz zgłoszenia w:

- formie pisemnej na adres wskazany każdorazowo na drukach kierowanych do Klienta (TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice) lub;
- osobiście w Punktach Obsługi Klientów lub;
- telefonicznie w szczególności poprzez Telefoniczną Obsługę Klientów (32 606 0 606) lub ;
- elektronicznie za pośrednictwem: strony internetowej Sprzedawcy lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
- W przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyła wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego i nie zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę to w terminie 14 dni, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE, prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, co spowoduje że energia elektryczna lub paliwo gazowe nie zostanie wstrzymane. Informujemy, że informacje o Koordynatorze do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE można znaleźć na stronie internetowej www.ure.gov.pl lub w Urzędzie Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 00-222 Warszawa.

Udzielanie odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub reklamacji.