Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Regulamin konkursu 

Junior Cup 3
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Junior Cup 3” (dalej „Konkurs”) jest TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 8.762.746.970 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 
1.3. Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl. 
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.). 

2. Warunki udziału w Konkursie
2.1. W Konkursie może wziąć́ udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook („Uczestnik”). 
2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
2.4. Wpisy Uczestników Konkursu są rozróżniane Nickiem, pod jakim Uczestnik występuje w serwisie Facebook. 
2.5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników konkursu, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych  Post Uczestnika powinien zawierać następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu przeprowadzenia konkursu oraz oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem.”
2.6. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 2.5 jest dobrowolne, aczkolwiek jej niewyrażenie uniemożliwi Uczestnikowi udział w konkursie.  
2.7. Zgoda obejmuje następujące dane: imię, nazwisko, nick na portalu Facebook.
2.8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Laureatów Konkursu zawarta jest w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.    

3. Zasady Konkursu
3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/ umieści  formalne zawiadomienie o Konkursie („Post Konkursowy”), po jednym dla każdego etapu konkursu, w których wskaże zadania konkursowe.
3.2. Zadaniem Uczestnika jest kreatywna odpowiedź na pytanie "Którego polskiego napastnika i pomocnika wybrałbyś do swojej biało-czerwonej drużyny wszechczasów??" i zamieszczenie treści w komentarzu (wpisie) pod postem konkursowym. Post pojawi się na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 3.1. Regulaminu, o godz. 13:00 w dniu 5.12.2019. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt. 2. Regulaminu) może zamieścić Pracę Konkursową w terminie wskazanym w pkt. 4. niniejszego Regulaminu.
3.3. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym wpisie.
3.4. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.
3.5. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej wraz zapisem wymienionym w punkcie 2.5 jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
3.6. Prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ zgłoszone przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/.
3.7. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku z publikacją swojej Pracy Konkursowej.  

4. Czas trwania Konkursu
4.1. Konkurs trwa od 5.12.2019 r. od godz. 13:00, do 13.12.2019 do godz. 23:59.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po godz. 23.59 w dniu 13.12.2019 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury. 

5. Wybór Laureatów Konkursu 
5.1. Prace Konkursowe będą̨ oceniane przez jury wyznaczone przez Organizatora do tego zadania. Jury wyłoni 25 Uczestników, których Prace Konkursowe będą najlepsze („Laureaci”). Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. 
5.2. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega weryfikacji w jakiejkolwiek procedurze odwoławczej. 

6. Nagrody
6.1. Nagrodą w Konkursie wyłącznie dla każdego z 25 Laureatów jest piłka futbolowa („Nagroda”).
6.2. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda rzeczowa. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora.

7. Reklamacje
7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5.2. Regulaminu,  mogą być składane jedynie przez Uczestników, wyłącznie w formie mailowej na adres: eliza.bella@tauron.pl, z tytułem wiadomości: „Reklamacja – Konkurs „Junior Cup 3” oraz ze wskazaniem zwrotnego adresu e-mail, przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni kalendarzowych po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody. Reklamacje wpływające po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 
7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w miarę możliwości Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
7.3. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji  za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub telefonicznie (jeżeli Uczestnik wskazał taki sposób komunikacji wraz z numer telefonu), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Wszelkie ewentualne spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, bez podania przyczyny, w dowolnym terminie do momentu wyłonienia Laureatów.
8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem . www.facebook.com
8.6. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 
8.7. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem. 
8.8. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości realizacji Nagrody.
8.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, poza przypadkami przewidzianymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
8.10. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), a wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68) w/w ustawy. 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
9.1. W ramach konkursu stosuje się regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.tauron.pl/rodo. 
9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9.3. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e – mail: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
9.4. Dane osobowe Uczestników będziemy przetwarzali w celu: 
a) przeprowadzenia Konkursu oraz udzielania przewidzianej Regulaminem Konkursu Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu oraz udzielania Nagrody lub do czasu wycofania zgody. 
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora],
d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w lit. b oraz c [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora],
9.5.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przeniesienia danych, 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do cofnięcia zgody,
h) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji 
istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych 
9.6 Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:
a) pisemnie pod adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
b) pocztą elektroniczną pod adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
9.7 Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
9.8 Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.9 Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwane: EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
9.10 Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji Konkursu lub podjęcia działań z nim związanych. W przypadku nie podania danych osobowych Uczestnika nie będzie możliwe podjęcie działań względem Uczestnika związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności przyznaniem Nagrody. 
9.11 Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
c) podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),
d) podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie umowy,
e) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
f) pozostałe podmioty z Grupy TAURON,
g) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
h) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
i) podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
j) nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują w naszym imieniu inne usługi lub dostarczające towary objęte umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest umowa, w tym podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT 
— tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.