Klauzula informacyjna Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych


[Administrator oraz dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, 00 – 876 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany adres siedziby. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e – mail: IOD@tuwpzuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

[Przetwarzanie danych]
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

[Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usługi Zdrowie 24 H_Dom.

[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności: dostawcy usług kompleksowej obsługi szkód, dostawcom usług IT, lekarzom orzecznikom, podmiotom i osobom: wyceniającym szkody, świadczącym usługi medyczne i assistance oraz usługi prawne, przy czym takie podmioty i osoby przetwarzają dane na podstawie pisemnej umowy z administratorem lub podmiotem przetwarzającym dane w imieniu administratora i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami.

[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od administratora Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, celem przesłania tych danych innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. W przypadku uznania, że administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.