O Platformie do wspólnego logowania

Dostęp do serwisów internetowych do logowania i korzystanie z nich podlega odpowiednim przepisom oraz opisanym poniżej warunkom.

Odpowiedzialność za stronę

Właścicielem Platformy wspólnej rejestracji i logowania do serwisów grupy TAURON jest:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
NIP: 611-020-28-60

Obsługę Platformy świadczy:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97,
53-128 Wrocław
NIP: 899-260-47-50

Celem niniejszego serwisu internetowego jest ułatwienie użytkownikom dostępu do serwisów dedykowanych klientom indywidualnym, biznesowym oraz partnerom Grupy TAURON.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Zawartość niniejszego serwisu internetowego, w tym w szczególności jego treść, zdjęcia, grafika, animacje, filmy, muzyka oraz dźwięki, jest chroniona prawem autorskim TAURON Polska Energia S.A. i spółek z nią powiązanych obecnie lub wcześniej lub autorów tych utworów.

Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym serwisie internetowym podlegają ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest TAURON Polska Energia S.A. i spółki z nią powiązane. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu uprawnionego.