Regulamin konkursu #OpowiedzCiepło


 1. Postanowienia ogólne

  §1

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników konkursu organizowanego pod nazwą „#OpowiedzCiepło o sąsiedzie”, (dalej: Konkurs).

  §2

  Organizatorem konkursu „#OpowiedzCiepło o sąsiedzie” jest Imago Public Relations Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 40.-584 Katowice, KRS: 0000304270, NIP: 6342678174, REGON: 240898430 (dalej: Organizator).

  §3

  Inicjatorem Konkursu i sponsorem nagród jest TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, KRS: 0000396345, REGON: 242734832, NIP: 9542732017 (dalej Fundator).

  §4

  Konkurs podzielony jest na trzy etapy i prowadzony na profilu Facebook: @tauronpolskaenergia za pośrednictwem postów konkursowych oznaczonych hasztagiem #OpowiedzCiepło.

  §5

  Obsługę techniczną konkursu oraz wyłonienie Laureatów Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs rozpoczyna się 24.09.2018 r. (od momentu publikacji posta z informacją o pierwszym etapie konkursu) i trwa do 31.10.2018 r. (do godziny 23.59, czyli do momentu zakończenia 3 etapu konkursu).

  §6

  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal społecznościowy Facebook. Portal nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie zastrzeżenia, czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zwalnia z odpowiedzialności Facebook w przypadku roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem.

  §7

  Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

  §8

  Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

   

   

   

 2. Uczestnictwo w konkursie

  §1

  Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest pełnoletnia lub posiada zgodę opiekuna prawnego, nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,  wykonała zadanie konkursowe zgodnie z zapisami regulaminu oraz posiada konto w serwisie Facebook.com. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz dochodzenia zwrotu nagrody w przypadku wykrycia tych okoliczności po wyłonieniu Laureatów.

  §2

  Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  §3

  Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

  §4

  Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.

  §5

  Poprzez przystąpienie do Konkursu (publikacja Zgłoszenia/komentarza  pod postem konkursowym) i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że posiada wymagane prawem zgody osób uwiecznionych na zdjęciach i/lub filmach zgłoszonych do Konkursu na rozpowszechnianie wizerunku tychże osób. W przypadku, gdyby jednak okazało się inaczej, Uczestnik naprawi wszelkie szkody, które poniesie Zleceniodawca i/lub Organizator z powodu złożenia nieprawdziwego oświadczenia.

 3. Zadanie konkursowe

  §1

  Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu (przez osobę spełniającą warunki uprawniające do udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) komentarza (dalej Zgłoszenie) pod postem konkursowym (zamieszczonym i oznaczonym hasztagiem #OpowiedzCiepło na profilu https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia/) zawierającego opis, opis i/lub zdjęcie/plik graficzny/film pozytywnie obrazujący, osobistą, wzajemną relację pomiędzy autorem wpisu a jego sąsiadem. Organizator konkursu nie narzuca jednoznacznie formy pracy konkursowej, w definicji filmu mieści się zarówno wywiad, teledysk, piosenka itp. Sytuacja jest analogiczna w przypadku pliku graficznego i formy tekstowej. Oceniana będzie inwencja twórcza i kreatywność.

  §2

  Zgłoszenie powinno w sposób bezpośredni dotyczyć osoby, która je publikuje.

  §3

  Zgłoszenie musi stanowić przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik publikujący zdjęcie, film musi posiadać pełnie praw autorskich do zgłaszanej pracy przy jednoczesnym braku obciążeń na rzecz osób trzecich. Wyjątek stanowi ewentualne wykorzystanie ścieżki audio stanowiącej podkład do materiału video – w tym przypadku może zostać wykorzystany utwór z domeny publicznej lub na licencji Creative Commons z koniecznością spełnienia jej warunków. W przypadku wątpliwości dotyczących praw do pracy konkursowej Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z konkursu.

   

 4. Czas trwania konkursu

  §1

  Czas na przesyłanie Zgłoszenia uzależniony jest od danego etapu konkursu. Każdy etap rozpoczyna się w momencie publikacji odrębnego posta konkursowego na profilu Facebook @tauronpolskaenergia. Moment publikacji posta z informacją o rozpoczęciu danego etapu jest równoznaczny z rozpoczęciem czasu na przesyłanie Zgłoszeń:

   

  Etap 1, rozpoczyna się 24 września 2018 i trwa do 5 października 2018 r. do godz. 23.59

  Etap 2, rozpoczyna się 6 października 2018 i trwa do 20 października 2018 r. do godz. 23.59

  Etap 2, rozpoczyna się 21 października 2018 i trwa do 31 października 2018 r. do godz. 23.59

  §2

  Data i godzina nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowana przez serwis Facebook.

  §3

  Dany uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie konkursowe w danym etapie. Kolejne Zgłoszenia/komentarze tego samego uczestnika nie będą oceniane.

  §4

  Zgłoszenia opublikowane pod postem konkursowym zakończonego już etapu nie będą oceniane.

   

 5. Komisja Konkursowa

  §1

  Aby zagwarantować prawidłową organizację i przebieg Konkursu oraz dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu w tym dokonania wyboru Laureatów, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej Komisja). W skład Komisji wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

   

 6. Weryfikacja Zgłoszeń

  §1

  Komisja każdorazowo będzie weryfikowała przesłane Zgłoszenia pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem. Dopiero po zaakceptowaniu treści przez Komisję Zgłoszenie będzie podlegało ocenie.

  §2

  Zgłoszenia nie mogą w żaden sposób obrażać osób trzecich, zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitego zachowania, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy. Zgłoszenia muszą być neutralne pod względem światopoglądu i przekonań politycznych. Zgłoszenia, które zdaniem Komisji nie spełnią powyższych warunków nie będą podlegały ocenie. Dodatkowo Zgłoszenia/komentarze naruszające powyższe zasady będą ukrywane lub w skrajnych przypadkach usuwane bez informowania o tym fakcie autora.

  §3

  Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących wizerunkowi Organizatora i/lub Fundatora.

   

 7. Wyłonienie Laureatów

  §1

  Nagrodzone decyzją Komisji zostaną trzy Zgłoszenia (dalej Laureaci), zgłoszone przez trzech różnych użytkowników, po jednym w każdym etapie konkursu.

  §2

  Laureaci zostaną ogłoszeni do 7 dni roboczych za pośrednictwem posta z danym etapem konkursu na profilu Facebook @tauronpolskaenergia poprzez umieszczenie stosownego komentarza pod Zgłoszeniem użytkownika oraz wiadomość prywatną. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych prac w celu ogłoszenia wyników oraz do celów promocyjnych.

  §3

  Komisja zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru konkretnych Laureatów. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę przede wszystkim oryginalność, pomysłowość oraz zgodność z tematem konkursu.

  §4

  Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureatów jest przesłanie wypełnionego formularza danych osobowych w terminie 5 dni momentu jego otrzymania. Link do formularza danych osobowych zostanie dostarczony do nagrodzonego uczestnika w wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu Facebook @tauronpolskaenergia. Formularz zostanie udostępniony wyłącznie użytkownikom, którzy faktycznie przesłali zwycięskie Zgłoszenie.

   

  §5

  Laureat razem z formularzem danych osobowych zobowiązany jest dostarczyć skan  zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przekazanie majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej. Oświadczenie  zostanie dostarczone łącznie z formularzem danych osobowych.

  §6

  W przypadku niepełnoletniego Laureata ten musi dołączyć do formularza danych osobowych skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w konkursie.

   

  §7

  Jeśli Laureat w terminie określonym w regulaminie nie zgłosi się do Organizatora lub w przypadku niepełnoletniego Laureata nie prześle oświadczenia od opiekuna prawnego, Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania nagrody. Nieprzyznana nagroda przepada.

  §8

  Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

   

 8. Nagrody

  §1

  Konkurs przewiduje trzy równorzędne miejsca zwycięskie po jednym w każdym z trzech etapów konkursu, a Laureaci otrzymają równej wartości nagrody.

  §2

  Nagrodą dla każdego zwycięskiego miejsca dla trzech różnych autorów w konkursie jest „Pakiet Sąsiedzki” (dalej Nagroda) w którego skład wchodzą:

 9. Prawa autorskie

  §1

  Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, niewyłącznej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego,
  5. rozpowszechnianie w publikacjach oraz w materiałach promocyjnych
  6. rozpowszechnianie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych tauron-cieplo.pl oraz facebook.com/tauronpolskaenergia;
  7. rozpowszechnianie zdjęć, każdą dostępną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

   §2

   Po otrzymaniu nagrody, Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora, czy Fundatora.

   §3

   Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją Zgłoszenia konkursowego.

    

 10. Publikacja Regulaminu

  §1

  Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie tauron-cieplo.pl oraz w siedzibie Organizatora.

   

 11. Zmiany Regulaminu

  §1

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

  §2

  Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu konkursu, czyli za pośrednictwem posta na profilu Facebook @tauronpolskaeneriga.

   

 12. Reklamacje

  §1

  Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres siedziby Organizatorem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia konkursu.

  §2

  Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

  §3

  Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook na profilu @tauronpolskaenergia

   

 13. Postanowienia końcowe
 • Trzy towarzyskie gry planszowe
 • Wodoodporny głośnik bezprzewodowy
 • Grill elektryczny
 • Aparat natychmiastowy
 • Projektor multimedialny

  §3

  Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a Laureat nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma jednak prawo zrzec się przyznanej nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

  §4

  Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu danych osobowych do 30 dni roboczych od jego otrzymania. Warunkiem wydania nagrody jest pozytywna weryfikacja formularza oraz dostarczenie skanu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przekazanie majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej.

  §5

  Przy odbiorze nagrody Laureat zobowiązany jest podpisać „Protokół odbioru nagrody rzeczowej”. Protokół zostanie dostarczony przez kuriera razem z nagrodą. Jeśli Laureat nie może osobiście odebrać nagrody od kuriera, może wyznaczyć osobę upoważnioną. Upoważnienie dla osoby trzeciej podpisane przez Laureata musi zostać dołączone do protokołu. Dokumenty należy przekazać kurierowi.

  §6

  Nagrodę w konkursie otrzymają trzy osoby, których prace zostaną wybrane przez Komisję.

  §7

  Nagrodę otrzymuje wyłącznie autor wybranego przez Komisję Zgłoszenia konkursowego, czyli osoba publikująca komentarz pod postem konkursowym.

  §8

  Uczestnikowi przysługiwać może maksymalnie jedna Nagroda.

  §9

  Do Nagrody o łącznej wartości do 2460 zł brutto zostanie dodana kwota stanowiąca 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dodatkowa kwota pieniężna nie zostanie przekazana do wykorzystania Laureatowi, lecz posłuży Organizatorowi do uiszczenia należnego podatku.

   

  1. Dane osobowe

   §1

   Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celach wydania i odbioru nagrody, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania postępowań reklamacyjnych.

   §2

   Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Imago Public Relations Sp. z o.o., przy ul. Dworskiej 1 w Katowicach. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   §3

   Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: imago@imagopr.pl.

   §4

   Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród, a także w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

   §5

   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

   §6

   Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

   1. sprostowania danych,
   2. usunięcia danych,
   3. ograniczenia przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia sprzeciwu,
   6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    §7

     Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

 1. imię i nazwisko,

  Organizator będzie zbierał ponadto od Laureatów następujące dane:

 1. adres e-mail,
 2. numer telefonu,
 3. adres zameldowania/zamieszkania (wysyłka nagrody, cel podatkowy),
 4. PESEL (cel podatkowy)
 5. adres Urzędu Skarbowego (cel podatkowy)

  §8

  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  §9

  Laureat konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

  §10

  Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  §11

  Dane Uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Fundatora w celu przeprowadzenia konkursu jak również do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich prac konkursowych Laureatów. Wyjątek od tej reguły dotyczą także podmiotów przewidzianych przepisami prawa.

  §12

  Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

  §13

  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

   

§1

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§2

Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§3

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.

§4

Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

§5

W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.