Klauzula informacyjna dla Aplikujących do udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON PROGRES organizowanym przez TAURON Polska Energia S.A. dla Aplikującego/Uczestnika będącego osobą fizyczną.1. W ramach Programu akceleracyjnego TAURON PROGRES stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO .
2. Administratorem danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A.
3. Aplikujący/Uczestnik podaje na etapie zgłoszenia do Programu dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.
4. Dane osobowe Aplikującego/Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:
a. oceny i analizy zgłoszonego Rozwiązania i kwalifikacji do udziału oraz udziału w Programie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody.
b. utworzenia bazy danych Startupów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody - w celu utworzenia bazy danych Startupów, w związku z możliwością nawiązania przyszłej współpracy.
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową.
d. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punkcie e. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

5. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e – mail: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:
a. do czasu wycofania zgody;
b. w braku wycofania zgody – przez okres wskazany w ust 4 lit. c powyżej.

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice;
b) mailowo na adres: tpe.iod@tauron.pl

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do wycofania zgody.

8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
9. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi, co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Programie.
12. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

13. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• Podmioty z Grupy TAURON , którym przekażemy Państwa dane w celu udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON PROGRES, w szczególności w celu oceny i analizy zgłoszonego Rozwiązania i kwalifikacji do udziału w Programie;
• Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne,
• EEC Magenta sp. z o.o. ASI SKA (PFR Starter), wraz z komplementariuszem tj. EEC Magenta Sp. z o.o. w celu nawiązania współpracy z wskazanymi funduszami inwestycyjnymi zajmującymi się m.in. dostarczaniem finansowania dla spółek rozwijających nowoczesne technologie w branży energetycznej;
• EEC Magenta Sp. z o.o. 2 ASI SKA (PFR NCBR CVC), wraz z komplementariuszem tj. EEC Magenta Sp. z o.o. w celu w celu nawiązania współpracy z wskazanymi funduszami inwestycyjnymi zajmującymi się m.in. dostarczaniem finansowania dla spółek rozwijających nowoczesne technologie w branży energetycznej;
• Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, rachunkowych, prawnych;
• Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe;
• Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody (w razie Państwa udziału w zdarzeniu powodującym szkodę na mieniu ubezpieczonym przez Organizatora Programu lub inną Spółkę z Grupy TAURON),
• Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
• Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji;
• Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w przypadku Państwa zgody na pozostawienie danych osobowych w bazie danych Startupów.

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Słownik

RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

Grupa TAURONoznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy