Klauzula informacyjna dla pracowników TAURON Polska Energia S.A. korzystających z telefonów prywatnych do celów służbowych

1. Administratoremi Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S. A. z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-114 Katowice, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, www.tauron.pl

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres:
a) poczty elektronicznej: tpe.iod@tauron.pl
b) korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S. A., ul Księdza Piotra Ściegiennego 3, 
40-114 Katowice. 

3. W związku z zawarciem i realizacją umowy na korzystanie z telefonów prywatnych do celów służbowych Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres jej realizacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODOii — zawarcie i wykonanie umowy],
b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora].

4. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) pocztą elektroniczną pod adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl

6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

7. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOGiii. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
a) TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 
b) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące Usługi ITiv,
c) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, archiwizacji dokumentów, podatkowe, rachunkowe, 
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.


i Administrator — oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

ii RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

iii EOG - Europejski Obszar Gospodarczy.

iv Usługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.