Klauzula informacyjna dla uczestników projektu badawczo – rozwojowego

 1. Administratoremi Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A z siedzibą
  w Katowicach (kod: 40 -114), przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, 
  www.tauron.pl.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisemnie:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: tpe.iod@tauron.pl,
  2. pod adresem korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub zostały nam przekazane przez Państwa Pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie, w związku z uczestnictwem w projekcie badawczo – rozwojowym dofinansowanym ze środków unijnych prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, NIP: 701-007-37-77 („NCBRii”).
 4. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, jego oceny, podpisania umowy o dofinansowanie z NCBR będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
  1. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko),
  2. Dane pośrednio identyfikujące (kod ORCIDiii),
  3. Dane charakterystyczne dla osoby (wykształcenie, tytuł naukowy/stopień naukowy).
 5. W celu realizacji projektu o którym mowa w pkt. 3, będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko,
  2. b) Dane pośrednio identyfikujące (kod ORCID),
  3. c) Dane charakterystyczne dla osoby (wykształcenie, tytuł naukowy/stopień naukowy).
  4. Nr PESEL,
  5. Wynagrodzenie w kwocie brutto oraz informację o dodatkowych składnikach wynagrodzeń (tj. premia, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki, PPE),
  6. Informacja o wysokości składki ZUS oraz innych obciążeniach związanych z składkami na ubezpieczenie społeczne po stronie Pracodawcy (tzw. narzuty Pracodawcy),
  7. Informacja o obecnościach oraz nieobecnościach związanych z czasem pracy, w tym zwolnieniach lekarskich, urlopach,
 6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOiv przez okres przygotowania wniosku, trwania projektu oraz archiwizacji projektu wyznaczony przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych,
  4. prawo do usunięcia danych(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. mailowo na adresdaneosobowe.wnioski@tauron.pl,
 9. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
 10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie,
  • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi ITv,
  • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
  • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

  W zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dostępna jest pod linkiem:
  https://www.gov.pl/web/ncbr/ochrona-danych-osobowych-NCBR.

   

  Słownik  i Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

  ii NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, NIP: 701-007-37-77.

  iii ORCID (Open Researcher and Contributor ID) - międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych.

  iv RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

  v Usługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.