Klauzula informacyjna dla osób korzystających z samochodów osobowych lub nabywających samochód służbowy w Grupie TAURONi

 1. Administrator danych

  Administratoremii Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A z siedzibą
  w Katowicach (kod: 40 -114), przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego  3, 
  www.tauron.pl.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: tpe.iod@tauron.pl,
  2. pod adresem korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A.,
   ul Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
 3. W przypadku kiedy korzystacie Państwo z pojazdów służbowych do celów służbowych, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. zgłoszenia do ubezpieczyciela danych wymaganych przez organ likwidujący szkodę komunikacyjną w związku ze zgłoszeniem szkody komunikacyjnej przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego [podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. c RODOiii,
  2. zgłoszenia do organów ścigania, jako następstwo wezwania spółki przez dany organ
   do ujawnienia sprawcy wykroczenia przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego[podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. c RODO],
  3. przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz innych osób, wobec których obowiązek odbycia takich badań wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych dopuszczających do korzystania z pojazdu służbowego
   przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego [podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. c RODO],
  4. realizacji rozliczeń związanych z korzystaniem z pojazdu służbowego a w szczególności dojazdów do pracy przez okres przedawnienia roszczeń z tego zakresu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  5. zapewnienia bezpieczeństwa mienia (ochrona pojazdów przed kradzieżą) oraz w celu kontroli wykorzystania pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane rejestrowane
   w związku z monitoringiem GPS pojazdów służbowych przez okres nie dłuży niż 3 lata od momentu ich rejestracji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  6. w celu wydania karty do obsługi pojazdu (karta RFID) oraz prowadzenia ewidencji
   i sporządzania raportów miesięcznych dotyczących wykorzystania pojazdów służbowych
   przez okres korzystania z pojazdu oraz przedawnienia roszczeń z tego zakresu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  7. przeprowadzenia wewnętrznych audytów i analiz związanych z zarządzeniem flotą
   w Grupie TAURON przez okres nie dłuższy niż wynikający z powyższych celów [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO], prze okres przedawnienia roszczeń z tego zakresu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  8. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora].
 4. W przypadku kiedy korzystacie Państwo z pojazdów służbowych do celów prywatnych, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres jej realizacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO — zawarcie i wykonanie umowy],
  2. zgłoszenia Państwa do ubezpieczyciela danych wymaganych przez organ likwidujący szkodę komunikacyjną w związku ze zgłoszeniem szkody komunikacyjnej
   [podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. c RODO],
  3. realizacji rozliczeń związanych z korzystaniem z pojazdu służbowego do celów prywatnych przez okres przedawnienia roszczeń z tego zakresu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  4. przeprowadzenia wewnętrznych audytów i analiz związanych z zarządzeniem flotą
   w Grupie TAURON przez okres nie dłuższy niż wynikający z powyższych celów [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO], przez okres przedawnienia roszczeń z tego zakresu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  5. wydania karty do obsługi pojazdu (karta RFID) oraz prowadzenia ewidencji i sporządzania raportów miesięcznych dotyczących wykorzystania pojazdów służbowych, przez okres korzystania z pojazdu oraz przedawnienia roszczeń z tego zakresu [podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  6. rozliczenia potrącanie z wynagrodzenia i wszelkich innych należnych świadczeń, kwot świadczenia z tytułu wykorzystania pojazdu służbowego do celów prywatnych
   przez okres korzystania z pojazdu oraz przedawnienia roszczeń z tego zakresu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  7. zapewnienia bezpieczeństwa mienia (ochrona pojazdów przed kradzieżą) oraz w celu kontroli wykorzystania pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane rejestrowane
   w związku z monitoringiem GPS pojazdów służbowych, przez okres nie dłuży niż 3 lata
   od momentu ich rejestracji [podstawa prawna: `art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  8. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora].
 5. W przypadku kiedy jesteście Państwo nabywcą pojazdu służbowego do celów prywatnych lub zawarliście umowę na wykorzystanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres jej realizacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO — zawarcie i wykonanie umowy],
  2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora].
 6. Państwa prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych,
  4. prawo do usunięcia danych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych.
 7. Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo żądać wykonania swoich praw

  Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

  1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl

   Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 10. Odbiorcy Państwa danych osobowych

  Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  1. podmioty z Grupy TAURON, w zakresie świadczenia wzajemnych usług,
  2. podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. TAURON Polska Energia S.A w zakresie przeprowadzenia wewnętrznych audytów i analiz związanych z zarządzeniem flotą w Grupie TAURON,
  4. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, realizujące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów,
  5. podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody,
  6. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  7. podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji.

Słownik:


iGrupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne
lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem 
www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy

iiAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania
– art. 4 ust. 7 RODO,

iiiRODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć
na stronie 
www.tauron.pl/rodo.