Klauzula informacyjna dla podmiotów objętych realizowanym przez Kontrahenta TAURON procesem scoutingu startupów na mocy zawartej z TAURON Polska Energia S.A. Umowy, ich pracowników oraz współpracowników

1. Administratoremi Państwa danych osobowych TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego w całości): 8.762.746.970

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

3. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
a. dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr faxu);
b. dane o charakterystyce osobowej (np. dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia, bądź współpracy z podmiotem objętym procesem scoutingu realizowanym przez Kontrahenta TAURON, np. nazwa firmy, stanowisko);
c. dane pośrednio identyfikujące (np. NIP, REGON).

4. Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Kontrahenta TAURON, w związku z prowadzonymi przez Kontrahenta TAURON działaniami scoutingowymi na rzecz TAURON Polska Energia S.A., w tym także udziałem Kontrahenta TAURON w procesie oceny i analizy pozyskanych informacji w zakresie potencjalnej kwalifikacji do udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON Progres lub ewentualnej współpracy poza ramami Programu Akceleracyjnego TAURON Progres, wynikające z zawartej z Kontrahentem TAURON Umowy (dalej łącznie jako: Umowa).

5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a. oceny i analizy rozwijanego lub współtworzonego przez Państwa innowacyjnego rozwiązania, wstępnej analizy spełniania warunków udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON Progres oraz ewentualnego nawiązania współpracy poza ramami Programu Akceleracyjnego TAURON Progres, w szczególności dla celów takich jak analizy biznesowe na potrzeby podejmowania decyzji i działań biznesowych w celu optymalizacji własnej działalności, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z zawartej z Kontrahentem TAURON Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzeniaiv – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON];
b. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przeniesienia danych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice; mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl

7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
Podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; Nasi podwykonawcy, czyli podmioty wykonujące za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.; Podmioty, którym zostanie udostępniony komplet informacji dotyczących działalności Państwa pracodawcy lub podmiotu, z który Państwo współpracujecie na potrzeby realizowanej oceny i analizy tworzonego innowacyjnego rozwiązania, tj.: Spółki z Grupy TAURON w celu weryfikacji potencjalnego udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON Progres lub potencjału do współpracy poza jego ramami.

Słownik:

 iAdministrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

ii Kontrahent TAURON oznacza podmiot lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracują, która nawiązała z Państwem kontakt lub pozyskała Państwa dane z ogólnodostępnych baz danych realizująca usługi na zlecenie TAURON Polska Energia S.A.

iii Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy

iv Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.