Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

Klauzula informacyjna (ankieta specjalistyczne) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000270491, posiadająca NIP: 6762337735. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl, lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie”). 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak w stanie przeprowadzić ankiety, na podstawie której możliwe będzie przedstawienie Państwu w przyszłości oferty dotyczącej systemów grzewczych, systemów chłodzenia, wentylacji i oczyszczania lub fotowoltaiki.

5. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia ankiety.

6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w zgodzie, tj. do zakończenia ankiety, a w razie wcześniejszego wycofania przez Państwa zgody – do czasu jej wycofania.

7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób: 
pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice; mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl; telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych
b) prawo do sprostowania danych osobowych
c) prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”), 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych.

9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 
a) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
c) telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazanie danych Partnerowi TAURON Sprzedaż – Partner TAURON Sprzedaż zajmujący się oferowaniem towarów lub usług z dziedziny wskazanej w zgodzie, aktualna lista Partnerów znajduje się pod adresem: www.tauron.pl, w zakładce Partnerzy TAURON, podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży, podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.