Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

Klauzula informacyjna fast call – obsługa TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  a) TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, jeśli są Państwo Klientem TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
  b) TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100), przy ul. Barlickiego 2, jeśli są Państwo Klientem TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. Wykonywania umowy z Państwem, poprzez podjęcie działań związanych z realizacją zamówionego przez Państwa kontaktu telefonicznego w sprawie obsługi klienta, w tym przesłania wiadomości SMS potwierdzających zamówienie kontaktu oraz podsumowujących podjęte próby połączeń oraz przeprowadzenia zamówionej przez Państwa rozmowy telefonicznej, przez czas niezbędny do przygotowania połączenia telefonicznego oraz przez czas rozmowy telefonicznej, a w razie nieodebrania przez Państwa połączenia - nie dłużej niż do trzeciej z kolei nieudanej próby połączenia [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – wykonanie umowy]
  2. monitorowania jakości obsługi klienta – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem przez okres trwania naszej umowy z Państwem [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – wykonanie umowy]
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem, przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
  Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.
 4. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych, 
  4. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przeniesienia danych.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposobów:
  • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  • e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie..
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
   • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (jeżeli są Państwo klientem TAURON Sprzedaż sp. z o.o.), TAURON Sprzedaż sp. z o.o. (jeżeli są Państwo klientem TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.), TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
   • podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
   • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,
   • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
   • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
  2. w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, przy czym brak podania numeru telefonu w formularzu uniemożliwi nam realizację zamówionego przez Państwa kontaktu.