Klauzula informacyjna - klient infolinii dla kandydatów do pracy w Grupie TAURON

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Współadministratorem  Pana/Pani danych osobowych jest Grupa TAURON  

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na:
a) adres poczty elektronicznej: tok.iod@tauron.pl,
b) adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnione nam podczas rozmowy telefonicznej Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO  [realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora] w celu zapewnienia należytej obsługi kierowanego przez Pana/Panią zgłoszenia – przez okres 1 roku od dnia nagrania,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO [realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora] w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń. (tj. 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zgłoszenie) 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą] w celu związanym z wyszukaniem i przedstawieniem odpowiadającej Pana/Pani oczekiwaniom oferty pracy w Grupie TAURON, do czasu zakończenia tego działania lub do czasu wycofania zgody.
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą] w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON, przez okres 1 roku od wyrażenia zgody lub do czasu wycofania zgody.  

4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,  
b) prawo dostępu do danych osobowych, 
c) prawo do sprostowania danych, 
d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
h) prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami,
i) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PAN/PANI ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Pan/Pani będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pan/Pani z nami skontaktować na wybrany sposób: 
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
Jeśli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Panu/Pani odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG można zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

8. ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
a) podmioty upoważnione do odbierania Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
c) podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
d) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
e) podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
f) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
- w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe. 

Słownik:

Współadministrator – podmiot, który z co najmniej jedynym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych  – art. 26 ust. 1 RODO

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy

RODO - Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO