Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-128 Wrocław), przy ul. Sudeckiej 95-97, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281888, NIP: 8992604750, o kapitale zakładowym: 4.920.500,00 zł
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e–mail: tok.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), tj. na podstawie Państwa zgody.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowi warunek udziału w Konkursie. 
5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, w celu zgłaszania problemów oraz awarii aplikacji mobilnej „Mój TAURON”
6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, tj.: do końca trwania testów aplikacji Mój TAURON lub do czasu wycofania zgody.
7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody), Wycofanie zgody w trakcie trwania testów aplikacji mobilnej „Mój TAURON” wiąże się z jednoczesną rezygnacją Państwa z udziału w dokonywaniu zgłoszeń problemów oraz awarii aplikacji mobilnej „Mój TAURON”. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
- pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice,
- mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl 
- telefonicznie pod numerem telefonu (32) 6060606
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
8.1 Prawo dostępu do danych osobowych.
Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
8.2 Prawo do sprostowania danych osobowych.
Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
8.3 Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku,
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.
8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,
jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 
jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń,
jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
8.5 Prawo do przeniesienia danych.
Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej, 
dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
8.6 Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. , ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl 
3. telefonicznie pod numerem telefonu (32) 6060606
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 
8.7 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.8 Odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: 
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, 
podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta, 
podmiot dostarczający usługę EUVIC,
spółki Grupy Tauron, które mogą przetwarzać dane to TAURON Polska Energia S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.