Klauzula informacyjna - TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, Kapitał zakładowy: 479 029 800,00 zł
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na: ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu i przez okres::
  1. przesłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych w zakresie rozwiązań dotyczących ogrzewania w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę do czasu wycofania przez Państwa zgody lub w przypadku braku wycofania zgody – do dnia 31.12.2024 r. [podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia];
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres wskazany przepisami prawa na dochodzenie potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia];
  Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.
 4. Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przedstawić informację handlową w zakresie rozwiązań dotyczących ogrzewania.
 5. Jeśli będą chcieli Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą ją Państwo odwołać poprzez użycie linku „Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas więcej wiadomości związanych z rozwiązaniami w zakresie ogrzewania, możesz wypisać się z listy.” znajdującego się w treści e-maila.
 6. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wycofania zgody,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  3. prawo dostępu do danych osobowych,
  4. prawo do sprostowania danych osobowych,
  5. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do przeniesienia danych,
  8. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
  3. g) Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.,
  • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te, które organizują konkursy,
  • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.