Klauzula informacyjna dla osób wchodzących do budynku TAURON Polska Energia S. A. 

w Katowicach, przy ul. księdza Piotra Ściegiennego 3 (nie będących pracownikami TAURON Polska Energia S. A.)


1. ADMINISTRATOR  DANYCH
Administratoremi  Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Polska Energia S. A. z siedzibą w Katowicach (kod: 40 -114), przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, www.tauron.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres:
a) poczty elektronicznej: tpe.iod@tauron.pl
b) korespondencyjny:  IOD TAURON Polska Energia S. A., ul Księdza Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice. 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODOii w celu kontrolowania i monitorowaniu ruchu osobowego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na powierzchniach użytkowanych przez Administratora oraz w celu ochrony interesów gospodarczych Administratora.

Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jeśli nie zgadzają się Państwo z tego typu przetwarzaniem przysługuje Państwu możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu.

4. RODZAJ I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe zapisane:
a) w rejestrze wejść i wyjść przetwarzane są przez czas nie dłuższy niż trzy lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja zdarzeń i obejmuje Państwa imię i nazwisko, reprezentowaną firmę, godziny wejścia i wyjścia z obiektu, cel wejścia oraz zapisy z czytników oddzielających kolejne odwiedzane przez Państwa strefy w budynku. 
b) w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są nie dłużej jednak niż trzy miesiące od zarejestrowania i obejmują Państwa wizerunek zarejestrowany przez kamery rozmieszczone w ciągach komunikacyjnych (korytarzach) na terenie budynku. Po upływie tego okresu dane są nadpisywane w taki sposób, iż niemożliwy jest odczyt poprzednich danych. 

5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu, 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych. 

6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Państwo będą chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
b) e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl 
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJE O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich rejestracji uniemożliwia wstęp do pomieszczeń TAURON Polska Energia S. A. w budynku w Katowicach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3.

9. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM (EOG) 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

10. ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty z Grupy TAURONiii (w związku z realizacją wzajemnych usług oraz realizacją innych wspólnych działań),
b) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji,
c) podmioty, które ubezpieczają oraz likwidujące szkody (w razie Państwa udziału w zdarzeniu powodującym szkodę na mieniu ubezpieczonym przez Zatrudniającego),
d) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi ITiv - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe. 


Słownik

iAdministrator — oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

iiRODO — Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO

iiiGrupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy

ivUsługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.