Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

Klauzula informacyjna TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60. NIP: 6762337735,
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email: ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przedstawienia materiałów marketingowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych wskazanych w zgodach, nie będziemy mogli przedstawić Państwu ofert marketingowych.
 5. Będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj. do czasu wycofania zgody, a w braku jej wycofania przez okres (należy wskazać założony okres retencji zgodnie z opracowaną matrycą – proponujemy okres do maksymalnie 5 lat od udzielenia zgody, okres przetwarzania może być też uzależniony od czasu trwania umowy np. – przez czas trwania umowy albo do 1 roku od zakończenia umowy”) od udzielenia zgody. W przypadku udzielenia zgody na przekazanie przez nas danych partnerom, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przekazania danych partnerowi oraz monitorowania złożenia przez niego oferty.
 6. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
  • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  • mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.
  5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
   • Partner TAURON Sprzedaż zajmujący się ____________, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  2. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   • Podmioty świadczące usługi Contact Centre oraz punkty partnerskie świadczące usługi pośrednictwa sprzedaży;
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
   w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Słownik

Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, w tym TAURON Sprzedaż sp. z o.o. / TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.