Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

INFORMACJA O MONITORINGU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM MONITORINGU NA TERENIE BUDYNKÓW TAURON

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terenie budynku, w którym zlokalizowana jest siedziba TAURON Sprzedaż sp. z o.o.  oraz wokół tego budynku, tj. na obszarze parkingu, traktów komunikacyjnych oraz przy wejściach do budynku oraz przy wjazdach na parking stosowany jest monitoring wizyjny. W związku z tym rejestrujemy Państwa wizerunek, a także numer rejestracyjny pojazdu, którym Państwo wjeżdżają na teren parkingu. W związku z powyższym poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych.   

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl, adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

 3. CELE I PODSTAWA PRAWNA

  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i bezpieczeństwa mienia na terenie budynków, w których prowadzona jest działalność przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz wokół tych budynków, w tym zapobiegania incydentom bezpieczeństwa oraz szybkiego wykrywania incydentów bezpieczeństwa i zapobiegania ich niepożądanym skutkom, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora - mamy uzasadniony interes w tym, by zapewnić bezpieczeństwo osobowe i bezpieczeństwo mienia na terenie TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ponieważ możemy ponosić odpowiedzialność prawną z tytułu wystąpienia niepożądanych zdarzeń na terenie TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

  Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.

 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Państwa dane będziemy przechowywać przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są automatycznie nadpisywane co oznacza, że ich odtworzenie nie jest możliwe.

 5. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

  Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

   

 6. POZOSTAŁE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA

  Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  2. e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl 

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

 8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 10. ODBIORCY DANYCH

  Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. Wsparcie Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów
  2. inne podmioty, które obsługują w zakresie technicznym rejestratory monitoringu, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.