Klauzula informacyjna TAURON Sprzedaż sp. z.o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, Kapitał zakładowy: 479 029 800,00 zł.
 2. W związku z udziałem w Programie klienckim będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji Programu klienckiego TAURON na Państwa rzecz, przez okres Państwa udziału w Programie klienckim TAURON [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.
 3. W związku z udzieleniem przez Państwa przy rejestracji w Programie klienckim zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego po zakończeniu umowy, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu określonym w tej zgodzie do czasu wycofania zgody, a w braku jej wycofania przez 3 lata po zakończeniu umowy z nami [podstawa prawna Art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia – zgoda].
 4. W związku z udzieleniem przez Państwa zgód na kontakt za pośrednictwem telefonu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o ofertach produktów energetycznych Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.), będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w tych zgodach. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów dotyczących ofert produktów energetycznych Grupy TAURON do Państwa możliwych preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie, które będzie oparte o kryteria wskazane Państwu w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, przekazanej w związku z umową z nami. W przypadku braku wycofania przez Państwa tych zgód, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w ten sposób przez czas trwania umowy z nami [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego]. Po zakończeniu umowy z nami, przetwarzanie danych osobowych związane z kontaktami za pomocą telefonu lub środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w niniejszym punkcie, będzie dokonywane na podstawie zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej.
 5. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na: ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 6. Magą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

  Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo, aby wycofać zgody.


  W pozostałych przypadkach, po tym jak zgłoszą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie danych oznaczonych przy rejestracji w programie jako obowiązkowe stanowi warunek udziału w Programie klienckim. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwi udział w Programie klienckim.
 8. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych.
  2. prawo do sprostowania danych osobowych.
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. prawo do przeniesienia danych.
 9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  2. e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane we własnym imieniu:
   • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
   • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania transakcji, w tym zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenie zapłaty),
   • podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
   • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
  2. podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu:
   • TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.,
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   • podmioty, które świadczą usługi Contact Centre oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
   • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
   • podmioty, który świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
   • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
   • podmioty, które współpracują z nami podczas organizacji i realizacji Programu klienckiego w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 13. Każda z wyrażonych przez Państwa zgód dotycząca kontaktów za pośrednictwem telefonu lub kontaktów drogą elektroniczną może być przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.