Ostrzeżenie

Uważaj na fałszywe e-maile łudząco podobne do informacji z TAURONA!

Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna dla pracowników / współpracowników i kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Jako Administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz podstawowe definicje z tego zakresu:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawartej umowy jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 95 - 97, 53-128 Wrocław.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
  • adres e-mail: tok.iod@tauron.pl
  • adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w umowie będą przetwarzane w celu realizacji prawnego interesu administratora i wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym:
  • zawarcia i wykonania zobowiązań umownych stron, w szczególności kontaktowania się stron między sobą w celu realizacji umowy, podstawa prawna - uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, podstawa prawna - uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • dokonywania analiz biznesowych na potrzeby działalności spółki, podstawa prawna - uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • archiwizacji dokumentów wynikającej z przepisów prawa, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.
 5. Informujemy przy tym, że TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.
 6. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe, które przekazane zostały nam przez Państwa pracodawcę lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie w związku z zawarciem umowy:
  • identyfikujące osobę tj. imię i nazwisko
  • dane kontaktowe tj. adres e-mail, numer telefonu służbowego,
  • dane dotyczące zajmowanego przez Państwa stanowiska, u kontrahenta spółki, wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u kontrahenta spółki bądź współpracy z kontrahentem spółki np. nazwa firmy, stanowisko.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/ Pana danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
  • prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania.
  • prawo do przenoszenia danych
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
  • prawo do cofnięcia zgody
   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. , ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 6060606
 8. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją powyższych praw. Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące, z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, zgodnie z art. 15-21 RODO.

  Informujemy, że jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 9. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa jej realizacja
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu
 12. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty z Grupy TAURON,
  • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  • podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 13. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z uruchomieniem usług chmurowych, Administrator przetwarza (przechowuje) dane, w obszarze EOG tj. w ośrodkach w Irlandii, Holandii, Finlandii i Austrii. Mając jednak na uwadze czynności obsługowe realizowane przez podmioty współpracujące przy realizacji usług chmurowych Administrator może zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym co może spowodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG. Jednakże w takim przypadku dane są przekazywane do podmiotów w państwie trzecim (Stany Zjednoczone), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 14. Definicje:

  GRUPA TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy

  RODO – (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów, które chcemy przybliżyć w prezentowanym materiale.

  Dane osobowe – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  Przetwarzanie danych osobowych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;