Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 3, www.tauron.pl.

 1. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczone w zgłoszeniu  w celu wskazanej w treści udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  (tj. na podstawie Państwa zgody), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ( tj. na podstawie naszego uzasadnionego interesu).
 3. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w w pkt. 2,  tj.: 
  1. do czasu wycofania zgody;
  2. do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia;
 4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
  1. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób: 
  2. pisemnie na adres TAURON Polska Energia S.A., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice; 
  3. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl; 
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do: uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby;
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
   • dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 6. Jeśli zdecydują się Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  1. pisemnie na adres TAURON Polska Energia S.A., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice; 
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Spółki Grupy TAURON; 
   • Podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 
   • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. 
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
   w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.