Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

Klauzula informacyjna (sklep www.smart.tauron.pl) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy, zawieranej za pośrednictwem strony internetowej www.smart.tauron.pl – przez (odpowiednio) okres poprzedzający zawarcie umowy do dnia jej zawarcia albo rezygnacji z zawarcia umowy, lub przez czas trwania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia];
  2. marketingu bezpośredniego związanego z urządzeniami oferowanymi przez Ferguson (Ferguson sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 61-619 Poznań, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydz. Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000041930, NIP: 7771004488, Kapitał zakładowy: 850.000,00 zł, w imieniu którego działa TAURON Sprzedaż sp. z o.o.) i innych Partnerów Smart Home (podmioty współpracujące z Grupą TAURON, dokonujące sprzedaży inteligentnych urządzeń, w tym np. czujniki gazu, dymu, temperatury i wilgotności itp.) za pośrednictwem strony internetowej www.smart.tauron.pl. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych wynikających z rodzaju nabytego urządzenia i historii przeglądanych przez Państwa treści na stronie www.smart.tauron.pl, w tym dokonanych zakupów. W tym celu, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe bezpośrednio podczas pobytu przez Państwa na stronie internetowej www.smart.tauron.pl w związku ze składaniem zamówienia na wybrane przez Państwa produkty [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego];
  3. monitorowania jakości obsługi klienta – do czasu wykonania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnieniu klientowi jak najlepszej obsługi];
  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z umową];
  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
  Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo
 4. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
  3. prawo dostępu do danych osobowych,
  4. prawo do sprostowania danych,
  5. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do przeniesienia danych.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  • e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
   • Partnerzy Smart Home, w tym Ferguson sp. z o.o. którzy w ramach współpracy z nami będą dokonywali sprzedaży urządzeń poprzez stronę internetową smart.tauron.pl,
   • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia zamawianych towarów i obsługi ewentualnych zwrotów,
   • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania przelewów, zwrotów uiszczonych płatności na Państwa rzecz,
   • podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
   • TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.,
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   • podmioty, które świadczą usługi Contact Center,
   • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,
   • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizującą konkursy,
   • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
    w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie danych oznaczonych przy zamówieniu jako obowiązkowe stanowi warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy sprzedaży, tj. złożenia zamówienia zakupu i zapłaty za zamówiony towar.