Klauzula informacyjna (kontakt jednorazowy zapytanie fotowoltaika) TAURON Sprzedaż sp. z o. o. 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.
 4. Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przedstawić odpowiedź na zadawane przez Państwa pytania.
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu, który Nam Państwo wskazali w treści udzielonej przez Państwa zgody.
 6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w zgodzie tj.:
  1. do czasu wycofania zgody;
  2. w braku wycofania zgody – przez okres 1 roku od czasu udzielenia zgody.
 7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać przesyłając taką informację na ts.fotowoltaika@tauron.pl
 8. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. Prawo do przeniesienia danych.
 9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
  1. TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.,
  2. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.