Klauzula informacyjna (zgody) - TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, KRS: 0000270491, NIP: 6762337735.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na: ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.
  Jeżeli są Państwo naszymi Klientami wówczas Państwa dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych i podmiotów trzecich, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na możliwości kierowania komunikatów marketingowych do osób, z którymi mamy trwającą relację umowną.
  Udzielone przez Państwa zgody dotyczą szczególnych okoliczności przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe. Okoliczności te zostały wskazane w treści poszczególnych zgód.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci obrony przed roszczeniami];
 5. Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przedstawić materiały marketingowe. Jeśli nie podadzą Państwo danych identyfikacyjnych, nie będziemy mogli przedstawić Państwu ofert marketingowych.
 6. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach, które nam Państwo wskazali w treści udzielonych przez Państwa zgód.
 7. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:
  1. jeśli mają Państwo aktywną umowę z nami - przez czas trwania tej umowy oraz przez 3 lata po jej zakończeniu
  2. jeśli nie posiadają Państwo umowy z nami - przez okres 5 lat od udzielenia zgody,
  3. a w każdym przypadku do czasu wycofania zgody.
 8. Prawo do wycofania zgody. Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Sposób odwołania zgody został opisany w pkt. 11 niniejszej Klauzuli. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Mogą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

  Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo, aby wycofać zgody. 

  W pozostałych przypadkach, po tym jak zgłoszą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 10. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych.
  2. prawo do sprostowania danych osobowych
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”)
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przeniesienia danych
 11. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl,
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
 12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 14. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  • TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.,
  • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
  • podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
  • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te, które organizują konkursy,
  • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
  w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.