Klauzula informacyjna (zgody) - TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100), przy ul. Barlickiego 2, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000036791, NIP: 6312241337, Kapitał zakładowy: 27 688 500,00 zł.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.
 4. Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak warunek, abyśmy mogli Państwu przedstawić materiały marketingowe. Jeśli nie podadzą Państwo danych identyfikacyjnych, nie będziemy mogli przedstawić Państwu ofert marketingowych.
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach, które nam Państwo wskazali w treści udzielonych przez Państwa zgód.
 6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:
  1. jeśli mają Państwo aktywną umowę z nami - przez czas trwania tej umowy oraz przez 3 lata po jej zakończeniu,
  2. jeśli nie posiadają Państwo umowy z nami - przez okres 5 lat od udzielenia zgody, 
  3. a w każdym przypadku do czasu wycofania zgody.
 7. W przypadku, jeżeli wyrazili Państwo zgody na kontakt przez nas z Państwem za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o ofertach produktów energetycznych Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.) i posiadają Państwo aktywną umowę z nami, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w tych zgodach. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów dotyczących ofert produktów energetycznych Grupy TAURON do Państwa możliwych preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie, które będzie oparte o kryteria wskazane Państwu w informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Państwa umową z nami. W braku wycofania przez Państwa tych zgód, lub udzielenia innych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych w tych celach, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w ten sposób przez czas trwania umowy z nami [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego].
 8. Mogą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

  Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo, aby wycofać zgody. 

  W pozostałych przypadkach, po tym jak zgłoszą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 9. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych
  2. prawo do sprostowania danych osobowych
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”)
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przeniesienia danych
 10. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  2. e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
 11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 12. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 13. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
   • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
   • TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o.,
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
   • podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
   • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
   • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
   • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;
   w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna (zgody) - Pozostałe informacje.

Każda z wyrażonych przez Państwa zgód dotycząca kontaktów telefonicznych lub kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, w następujący sposób:

 • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
 • mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.